АКРЕДИТАЦИЯТА НА БОЛНИЦАТА С ОЦЕНКА “ОТЛИЧЕН”

По­во­дът за съ­с­то­я­ла­та се пре­с­кон­фе­рен­ция в ка­би­не­та на д-р Иван Све­тул­ков, ди­ре­к­тор на „МБАЛ-Тър­го­ви­ще” АД, бе за­по­ве­д­та за ця­ло­с­т­на­та АК­РЕ­ДИ­ТА­ЦИЯ на бол­ни­ца­та.

През по­с­ле­д­ни­те ме­се­ци е оце­ня­ва­на ця­ло­с­т­на­та ме­ди­цин­с­ка дей­ност на тър­го­ви­щ­ко­то бол­ни­ч­но за­ве­де­ние от спе­ци­ал­на ко­ми­сия ,ог­ла­вя­ва­на от доц.На­та­ш­ка Да­но­ва от На­ци­о­нал­ния цен­тър по здра­в­на ин­фор­ма­ция и ана­ли­зи и от още 11 ме­ди­цин­с­ки спе­ци­а­ли­с­ти от раз­ли­ч­ни сфе­ри на дей­ност.

Из­ра­зя­вам за­до­вол­с­т­во­то и гор­до­ст­та на ко­ле­к­ти­ва, че на ба­за­та на пре­до­с­та­ве­ния до­к­лад  АК­РЕ­ДИ­ТА­ЦИ­ОН­НА­ТА ОЦЕН­КА Е ОТ­ЛИ­Ч­НА за срок от 5 г., ка­за на бри­фин­га д-р Све­тул­ков. И до­пъл­ни, че един­с­т­ве­ни­ят кри­те­рий, по кой­то не ус­пя­ват да по­к­ри­ят по­ка­за­те­ли­те, е чи­с­ле­но­ст­та на пер­со­на­ла. Оцен­ка­та за пра­к­ти­че­с­ко обу­че­ние в бол­ни­ца­та е мно­го до­б­ра за 4 г., та­ка­ва е и оцен­ка­та за след­ди­п­лом­но обу­че­ние за ма­ги­с­тър ле­ка­ри по раз­ли­ч­ни спе­ци­ал­но­с­ти, съ­що за 4 г.

Ко­ми­си­я­та е оце­ня­ва­ла ця­ло­с­т­но­то съ­с­то­я­ние на бол­ни­ца­та ка­то пра­к­ти­че­с­ки опит, ме­ди­цин­с­ки дей­но­с­ти, сгра­ден фонд, об­за­ве­ж­да­не, обо­ру­д­ва­не, апа­ра­ту­ра и т.н.- мно­го дру­ги по­ка­за­те­ли, ко­и­то са гле­да­ни ед­ва ли не под лу­па. Край­на­та оцен­ка е от­ли­ч­на! Раз­би­ра се, ня­кой мо­же и да за­по­до­з­ре в су­бе­к­ти­ви­зъм чле­но­ве­те на ко­ми­си­я­та / гар­ван гар­ва­ну око не ва­ди!/, но ед­ва ли вси­ч­ки­те 11 ду­ши би­ха мо­г­ли да ни бъ­дат при­я­те­ли, бе ко­мен­та­рът на д-р Све­тул­ков, кой­то дър­же­ше да ин­фор­ми­ра тър­го­ви­щ­ка­та об­ще­с­т­ве­ност/ не­за­ви­си­мо от на­с­т­ро­е­ни­я­та на ня­кои на­ши съ­г­ра­ж­да­ни и не­ря­д­ко про­я­вя­ва­на­та аг­ре­сия към ме­ди­цин­с­ки­те ни спе­ци­а­ли­с­ти/, че не са на­ма­ли­ли ка­че­с­т­во­то на ра­бо­та ,  по­с­ле­д­на­та ак­ре­ди­та­ция до­ка­з­ва то­зи  СТА­БИЛ­НИЯ РА­С­ТЕЖ. Ра­д­ва­що е и то­ва, че мла­ди, но­во­за­вър­ши­ли ле­ка­ри / от Тър­го­ви­ще, от Вар­на, от Ло­з­ни­ца/ же­ла­ят да спе­ци­а­ли­зи­рат в на­ша­та бол­ни­ца. То­ч­но тук те имат шан­са да до­би­ят ис­тин­с­ки пра­к­ти­че­с­ки опит, в пъ­лен обем да се за­по­з­на­ят с пъ­тя на па­ци­ен­та- от по­с­та­вя­не­то на не­го­ва­та ди­а­г­но­за през про­це­са на ле­че­ние до из­пи­с­ва­не­то му от бол­ни­ца­та. В мо­мен­та в тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца спе­ци­а­ли­зи­рат 17 ле­ка­ри-два­ма пе­ди­а­т­рия, два­ма га­с­т­ро­ен­те­ро­ло­гия, по един в АГО, уро­ло­гия и др. Вси­ч­ки­те ни от­де­ле­ния са ба­за за спе­ци­а­ли­за­ция, къ­де­то мла­ди­те ле­ка­ри при до­б­ри ус­ло­вия мо­гат да про­с­ле­дят ця­ло­с­т­ния ме­ди­цин­с­ки про­цес, ко­е­то е без­це­нен опит за тях,ка­за още д-р Све­тул­ков.

Ос­та­на­ли­те те­ми от пре­с­кон­фе­рен­ци­я­та- в сле­д­ва­щи бро­е­ве на „Зна­ме”

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *