ХОР “РОДНА ПЕСЕН” ОТПРАЗНУВА 120-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

Хор „Ро­д­на пе­сен” към ОНЧ „На­пре­дък-1864″ с ди­ри­гент Кра­си­ми­ра Ко­ла­ро­ва на­вър­ши 120 го­ди­ни. Юби­ле­ят бе от­бе­ля­зан с пра­з­ни­чен кон­церт, по вре­ме на кой­то про­з­ву­ча­ха ка­к­то но­ви из­пъл­не­ния, та­ка и ем­б­ле­ма­ти­ч­ни пи­е­си, с ко­и­то хо­рът е за­во­ю­вал ре­ди­ца на­г­ра­ди от ме­ж­ду­на­ро­д­ни и на­ци­о­нал­ни фе­с­ти­ва­ли. 

Пу­б­ли­ка­та в за­ла­та има­ше въз­мо­ж­но­ст­та да се за­по­з­нае с ин­те­ре­с­ни и лю­бо­пи­т­ни фа­к­ти от ис­то­ри­я­та на съ­с­та­ва, не­го­ви­те ръ­ко­во­ди­те­ли през го­ди­ни­те, уча­с­ти­я­та им зад гра­ни­ца, твор­че­с­ка­та дей­ност, ав­то­ри­те­т­но­то при­з­на­ние и ед­ни от най-ви­со­ки­те им от­ли­чия и на­г­ра­ди. Зву­ци­те, ду­ми­те, пе­с­ни­те – те ня­мат въз­раст, те ни­ко­га не уми­рат, а впле­те­ни във вдъ­х­но­ве­ни­е­то и му­зи­кал­на­та ин­тер­п­ре­та­ция на Хор „Ро­д­на пе­сен” ве­че 120 го­ди­ни вър­вят на­пред и на­го­ре по пъ­тя на из­ку­с­т­во­то. Емо­ци­о­на­лен му­зи­ка­лен по­з­д­рав към вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи от­п­ра­ви­ха опер­ни­те пе­в­ци Ка­лу­ди Ка­лу­дов и Ан­на Ди­т­ри, ко­и­то бя­ха и спе­ци­ал­ни­те го­с­ти в тър­же­с­т­ве­на­та ве­чер. Със свои из­пъл­не­ния се вклю­чи ка­то со­лист и Ва­ле­рия Пей­че­ва.

Кон­цер­тът за­вър­ши с на­з­д­ра­ви­ца за це­лия 120-го­ди­шен твор­че­с­ки жи­вот на Хор „Ро­д­на пе­сен”, а сце­на­та бе ук­ра­се­на от мно­же­с­т­во­то бу­ке­ти за пра­з­ни­ка. По­лу­че­ни бя­ха и по­з­д­ра­ви­тел­ни ад­ре­си и по­х­вал­ни сло­ва към ко­ле­к­ти­ва на съ­с­та­ва, с по­же­ла­ния още дъл­ги го­ди­ни да раз­на­сят сла­ва­та на Тър­го­ви­ще и Бъл­га­рия с твор­че­с­т­во­то си. Сред го­с­ти­те в за­ла­та на кон­цер­та бя­ха зам.-кме­то­ве­те Еми­не Яку­бо­ва и Ва­лен­тин Вел­чев, ди­ре­к­то­ри на кул­тур­ни ин­с­ти­ту­ции, об­ще­с­т­ве­ни­ци и др.

„С то­зи хор, ние има­ме един му­зи­ка­лен дар, кой­то ви­на­ги до­с­та­вя она­зи спе­ци­ал­на емо­ция за ду­ши­те”, ка­за от сце­на­та пре­д­се­да­те­лят на чи­та­ли­щ­ни­те на­с­то­я­тел­с­т­ва Ди­ми­тър Але­к­си­ев и ли­ч­но по­з­д­ра­ви се­га­ш­но­то ху­до­же­с­т­ве­но ръ­ко­во­д­с­т­во на хо­ра – Кра­си­ми­ра Ко­ла­ро­ва, Ан­то­а­не­та Ра­де­ва и Пе­тър Бо­жа­нов.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *