“БОХЕМСКА РАПСОДИЯ” НА ГОЛЯМ ЕКРАН В ТЪРГОВИЩЕ

„Бо­хем­с­ка ра­п­со­дия” е фил­мът, чи­я­то пре­ми­е­ра е през но­ем­в­ри и за кой­то ки­но­ма­ни­те ка­з­ват, че за­дъл­жи­тел­но тря­б­ва да гле­да­ме.

„Един­с­т­ве­но­то не­що по-уди­ви­тел­но от тя­х­на­та му­зи­ка е не­го­ва­та ис­то­рия” – то­ва е лай­т­мо­ти­вът на лен­та­та, ко­я­то про­с­ле­дя­ва 15 го­ди­ни от твор­че­с­кия път на Queen и Фре­ди Мер­кю­ри – от съ­з­да­ва­не­то на гру­па­та до бла­го­т­во­ри­тел­ния кон­церт Live Aid на ста­ди­он „Уем­б­ли” през 1985 г. То­га­ва му­зи­кан­тът ве­че е бо­лен от СПИН, но въ­п­ре­ки бо­ле­ст­та, за­е­д­но с гру­па­та пра­вят най-па­ме­т­ни­те си из­пъл­не­ния. Ро­ля­та на Фре­ди се из­пъл­ня­ва от 37-го­ди­ш­ния аме­ри­ка­нец с еги­пе­т­с­ка кръв Ра­ми Ма­лек. Ако фил­мът не ни ха­ре­са ка­то ак­тьор­с­ко из­пъл­не­ние със си­гур­ност по­не ще се на­с­ла­дим на уни­кал­на­та му­зи­ка. Ху­ба­во­то е, че пре­ми­е­ра­та на фил­ма мо­жем да гле­да­ме и в Тър­го­ви­ще.

НИ­НА АН­Д­РЕ­Е­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *