БУРГАСКАТА ОПЕРА ГОСТУВА С “БАЛ В САВОЯ”

На 31 ок­том­в­ри, сря­да, от 19 ча­са, ще го­с­ту­ва Бур­га­с­ка­та дър­жа­в­на опе­ра с „Бал в Са­воя”– опе­ре­та от Пал Аб­ра­хам.В гла­в­ни­те ро­ли ще ви­ди­те ре­жи­сьо­ра Ма­рио Ни­ко­лов ка­то мар­киз Ари­с­тид дьо Фо­б­ла, Ма­рия Цве­т­ко­ва ка­то съ­п­ру­га­та му Ма­д­лен, Ва­лен­ти­на Кор­ча­ко­ва ка­то еман­ци­пи­ра­на­та й бра­то­в­че­д­ка Дей­зи Дар­лин­г­тън (ком­по­зи­то­рът Па­со До­б­ле), Йор­дан Хри­с­то­зов ка­то Му­с­та­фа Бей (или Ми­шел).

Ди­ри­гент е Иван Ко­жу­ха­ров, сце­но­г­ра­фия – Иван То­ка­джи­ев, а ко­с­тю­ми­те са на Цве­тан­ка Пе­т­ко­ва-Стой­но­ва. „Бал в Са­воя” раз­ка­з­ва за лю­бо­в­ния три­ъ­гъл­ник по не­во­ля на един ве­че бивш бон­ви­ван. Мар­ки­зът ре­ша­ва да сло­жи край на своя жи­вот ка­то за­к­лет ер­ген, но по­г­ре­ш­но смя­та, че то­ва мо­же да се уре­ди ле­с­но и по не­го­во же­ла­ние.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *