УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВО СУ “СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” СТАВАТ ЕВРОДЕПУТАТИ

Уче­ни­ци от Пър­во СУ „Св.Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” ще уча­с­т­ват в на­ци­о­нал­ни уче­ни­че­с­ки си­му­ла­ции на за­се­да­ния на ев­ро­пей­с­ки­те ин­с­ти­ту­ции.

Съ­би­ти­е­то се ор­га­ни­зи­ра от ин­фор­ма­ци­он­ни­те цен­т­ро­ве „Ев­ро­па ди­ре­к­т­но” и ще се про­ве­де в края на ок­том­в­ри във Ве­ли­ко Тър­но­во. Тър­го­ви­щ­ко­то учи­ли­ще ще има два­ма пре­д­с­та­ви­те­ли, из­б­ра­ни де­мо­к­ра­ти­ч­но, по съ­вест, ин­фор­ми­ра­но, по за­с­лу­ги и без сим­па­тии, след про­ве­ж­да­не на из­бо­ри, в ко­и­то се вклю­чи­ха съ­у­че­ни­ци­те им. Ва­лен­ти­на Сла­в­че­ва и  Мая Ни­ко­ло­ва ще ста­нат част от 120 сре­д­но­ш­кол­ци от 18 об­ла­с­ти, ко­и­то ще си­му­ли­рат за­се­да­ние на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент и за­се­да­ние на Съ­ве­та на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз. От­бо­ри­те ще вклю­ч­ват по пе­ти­ма мла­де­жи, ко­и­то до­го­ди­на през май за пър­ви път ще гла­су­ват на ев­ро­и­з­бо­ри­те. Уча­с­т­ни­ци­те в си­му­ла­ци­я­та ще офор­мят и пет от об­що се­дем пар­ла­мен­тар­ни гру­пи, ана­ло­ги­ч­ни на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент. Как да се фор­ми­ра но­ви­ят ев­ро­пей­с­ки бю­джет за пе­ри­о­да 2020 – 2027 го­ди­на ще е ос­но­в­на­та те­ма на ди­с­ку­си­и­те. В тях ще уча­с­т­ват и две ме­ж­ду­на­ро­д­ни гру­пи от Хър­ва­тия и Ру­мъ­ния. Го­с­ти на На­ци­о­нал­ни­те уче­ни­че­с­ки си­му­ла­ции в ста­ра­та сто­ли­ца ще бъ­дат ев­ро­де­пу­та­ти и пре­д­с­та­ви­те­ли на Ге­не­рал­на ди­ре­к­ция „Ко­му­ни­ка­ция” на Ев­ро­пей­с­ка­та ко­ми­сия.   Ис­то­ри­че­с­ко ра­ли пре­д­ви­ж­дат до­ма­ки­ни­те за 1 но­ем­в­ри. То е на те­ма „Мо­я­та Ев­ро­па, мо­ят град”. По вре­ме на не­го ве­ли­ко­тър­но­в­с­ки сре­д­но­ш­кол­ци ще за­по­з­на­ят го­с­ти­те чрез пет мар­ш­ру­та със за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти­те на Ве­ли­ко Тър­но­во и Ар­ба­на­си.                  

АНЕТА МИЛЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *