УСПЕШНО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ

Зам.-ди­ре­к­то­рът на ОД МВР-Тър­го­ви­ще ко­ми­сар Ма­ри­ян Ми­хай­лов пре­д­с­та­ви пред ме­ди­и­те от­че­та за из­пъл­не­ние на дей­но­ст­та на слу­жи­те­ли­те в ди­ре­к­ци­я­та за из­ми­на­ли­те де­вет ме­се­ца от на­с­то­я­ща­та 2018 г.

Пър­во­то, на ко­е­то той на­б­ле­г­на, бе за на­ма­ле­ли­те ре­ги­с­т­ри­ра­ни пре­с­тъ­п­ле­ния и уве­ли­че­ни­е­то на тя­х­на­та раз­к­ри­ва­е­мост – 1055 за де­ве­т­ме­се­чи­е­то на 2018 г., сре­щу 1083  – за 2017 г.

По-до­б­ри ре­зул­та­ти спря­мо сра­в­ня­ва­ния пе­ри­од от­чи­тат и по от­но­ше­ние на про­ти­во­дей­с­т­ви­е­то на те­ле­фон­ни­те из­ма­ми – при 20 ре­ги­с­т­ри­ра­ни та­ки­ва са ус­та­но­ве­ни из­вър­ши­те­ли­те на 14 от тях, при ко­и­то по­тър­пе­в­ши­те се още­те­ни с над 154 000 лв. и 75 гра­ма зла­то.

По ду­ми­те на ко­ми­сар Ми­хай­лов, по­ли­цей­с­ки­те слу­жи­те­ли са из­зе­ли над ки­ло­г­рам ка­на­бис, 27 ра­с­те­ния ка­на­бис, 47 гр. ам­фе­та­мин, 7 гр. ме­там­фе­та­мин, 5 гр. ек­с­та­зи, 17 гр. хе­ро­ин и 5 гр. ха­шиш, ка­то за тях са по­в­ди­г­на­ти 25 об­ви­не­ния по чл. 354а от НК, за  раз­ли­ч­ни пре­с­тъ­п­ле­ния с на­р­ко­ти­ч­ни ве­ще­с­т­ва. При на­ме­ре­ни­те сто­ки без ак­ци­зен бан­де­рол съ­що на­б­лю­да­ват ръст.

„Сра­в­ни­тел­ни­ят ана­лиз на пъ­т­но-тран­с­пор­т­на­та об­с­та­но­в­ка за пър­ви­те де­вет ме­се­ца на 2018 г., в сра­в­не­ние с пре­д­хо­д­на­та, ни по­ка­з­ва уве­ли­ча­ва­не на броя на те­ж­ки­те пъ­т­ни ин­ци­ден­ти и на ра­не­ни­те в тях, ка­к­то и на­ма­ля­ва­не броя на за­ги­на­ли­те и на пъ­т­но-тран­с­пор­т­ни­те про­из­ше­с­т­вия с ма­те­ри­ал­ни ще­ти. Ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те ПТП са 314 броя, от ко­и­то 46 те­ж­ки, с  11 за­ги­на­ли и 47 ра­не­ни гра­ж­да­ни. „В сра­в­не­ние с 2017 г. на­б­лю­да­ва­ме уве­ли­че­ние  на те­ж­ки­те ПТП с 10, при на­ма­ля­ва­не броя на за­ги­на­ли­те гра­ж­да­ни с три­ма/ -3/  и уве­ли­че­ние на ра­не­ни­те с  9 ду­ши/+9/ . За пе­ри­о­да са ре­ги­с­т­ри­ра­ни и 270 ПТП с ма­те­ри­ал­ни ще­ти –  с 41 по-мал­ко от те­зи за съ­щия пе­ри­од на 2017 г.”, обя­с­ни пред жур­на­ли­с­ти­те ко­ми­сар Ми­хай­лов.

Той ак­цен­ти­ра и вър­ху кон­с­та­ти­ра­ни­те 27 273 на­ру­ше­ния по За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та, за ко­е­то кон­т­рол­ни­те ор­га­ни са съ­с­та­ви­ли 3 982 ак­та за ус­та­но­вя­ва­не на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но на­ру­ше­ние и са на­ло­жи­ли 8184 гло­би по фиш. Из­да­де­ни пък са 15 121 еле­к­т­рон­ни фи­ша за уп­ра­в­ле­ние на МПС с по-ви­со­ка от раз­ре­ше­на­та ско­рост. Зам.-ди­ре­к­то­рът на ОД МВР по­со­чи още 201 слу­чая на уп­ра­в­ле­ние на МПС с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол до 1,2 про­ми­ла, 63 – с  над 1,2 про­ми­ла,  62 – на уп­ра­в­ле­ние на МПС след упо­т­ре­ба на на­р­ко­ти­ч­ни ве­ще­с­т­ва или те­х­ни ана­ло­зи, пре­дим­но от мла­ди во­да­чи, ка­к­то и 190 слу­чая – на шо­фи­ра­не на не­п­ра­во­с­по­со­б­ни во­да­чи.

„От­чи­та­ме мно­го до­б­ра ефе­к­ти­в­ност от дей­но­ст­та на  сфор­ми­ра­ния в ди­ре­к­ци­я­та мо­би­лен екип от слу­жи­те­ли на от­дел „Ох­ра­ни­тел­на по­ли­ция” и на се­к­то­ри­те „Про­ти­во­дей­с­т­вие на кри­ми­нал­на­та пре­с­тъ­п­ност” и „Про­ти­во­дей­с­т­вие на ико­но­ми­че­с­ка­та пре­с­тъ­п­ност”, кой­то от на­ча­ло­то на го­ди­на­та до­се­га е осъ­ще­с­т­вил сре­щи с хо­ра­та в 112 мал­ки и от­да­ле­че­ни на­се­ле­ни ме­с­та в об­ла­ст­та. За то­ва вре­ме еки­път е по­лу­чил 24 си­г­на­ла от гра­ж­да­ни, ка­то над по­ло­ви­на­та от тях са свър­за­ни с на­ру­ше­ния по За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та, 3 са за на­ру­ше­ния на об­ще­с­т­ве­ния ред, а 7 от си­г­на­ли­те са в ком­пе­тен­ци­и­те на дру­ги ин­с­ти­ту­ции, ко­и­то са уве­до­ме­ни за то­ва чрез си­г­нал­ни пи­с­ма”, ра­зя­с­ни още ко­ми­са­рят.

По вре­ме на бри­фин­га с жур­на­ли­с­ти ста­на яс­но още, че и та­зи го­ди­на в об­ла­ст­та ня­ма до­пу­с­на­ти кру­п­ни кра­ж­би на зе­ме­дел­с­ка про­ду­к­ция от ре­кол­та 2018 г. То­ва по ду­ми­те на зам.-ди­ре­к­то­ра се дъл­жи на до­б­ра­та пре­д­ва­ри­тел­на ор­га­ни­за­ция и осъ­ще­с­т­ве­на­та ак­ти­в­на пре­ван­ти­в­на дей­ност в рам­ки­те на ця­ла­та кам­па­ния.

 Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *