ТЪРГОВИЩЕ – КИТАЙ – КУЛТУРА,ОБРАЗОВАНИЕ, БИЗНЕС

Вто­ри­ят Про­то­кол за на­ме­ре­ние за по­б­ра­ти­мя­ва­не ме­ж­ду ки­тай­с­кия град Хъ­би и Об­щи­на Тър­го­ви­ще бе по­д­пи­сан на 17 ок­том­в­ри т.г.

По по­ка­на на гра­до­на­чал­ни­ка д-р Да­рин Ди­ми­т­ров на офи­ци­ал­на ви­зи­та в Тър­го­ви­ще е ки­тай­с­ка де­ле­га­ция от гр. Хъ­би, во­де­на от ви­с­шия съ­ве­т­ник на Пра­ви­тел­с­т­во­то там – г-н Фан Сю­фанг.

Офи­ци­ал­ни­ят до­ку­мент бе по­д­пи­сан от се­к­ре­та­ря на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва и от ди­ре­к­то­ра на Ко­ми­си­я­та по вън­ш­ни­те ра­бо­ти на град Хъ­би – Джао Дзяю.

А от своя стра­на кме­тът д-р Ди­ми­т­ров и ви­с­ши­ят съ­ве­т­ник на Пра­ви­тел­с­т­во­то в ки­тай­с­кия град Фан Сю­фанг за­ве­ри­ха те­х­ни­те по­д­пи­си. Два­та по­д­пи­са­ни про­то­ко­ла до то­зи мо­мент сле­д­ва да бъ­дат одо­б­ре­ни от Вън­ш­но­то ми­ни­с­тер­с­т­во на Ки­тай­с­ка­та на­ро­д­на ре­пу­б­ли­ка.  „За нас е чест да бъ­дем в Тър­го­ви­ще и сме тро­г­на­ти от на­чи­на, по кой­то сме по­с­ре­щ­на­ти. С по­д­пи­с­ва­не­то на про­то­ко­ла из­ра­зя­ва­ме на­де­ж­да, че ще за­дъл­бо­чим връ­з­ки­те ме­ж­ду два­та гра­да. Ще се учим ед­ни от дру­ги и ще си съ­т­ру­д­ни­чим”, ка­за по вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ци­я­та Фан Сю­фанг. Той по­да­ри на тър­го­ви­щ­кия кмет ме­син­го­ва ста­ту­е­т­ка на же­рав, кой­то е сим­вол на гр. Хъ­би, с по­же­ла­ние при­я­тел­с­т­во­то ме­ж­ду два­та гра­да да се раз­ви­ва в ико­но­ми­че­с­ки, кул­ту­рен и об­ра­зо­ва­те­лен ас­пект. В ки­тай­с­ка­та де­ле­га­ция взе­ха уча­с­тие още ди­ре­к­то­рът на Ко­ми­си­я­та по вън­ш­ни ра­бо­ти в гр. Хъ­би, зам.-ди­ре­к­то­рът на Ко­ми­си­я­та за раз­ви­тие и ре­фор­ма, пре­зи­ден­ти и пре­д­с­та­ви­те­ли на во­де­щи фир­ми от про­вин­ция Хъ­нан. Пред ме­ди­и­те те спо­де­ли­ха за до­б­ри­те си впе­ча­т­ле­ния от ви­зи­та­та, от по­се­ще­ни­я­та в ме­с­т­ни­те пре­д­п­ри­я­тия за про­из­во­д­с­т­во на стъ­к­ло, ка­бел­ни си­с­те­ми, ба­г­ре­не на кон­фе­к­ци­он­ни об­ле­к­ла и не на по­с­ле­д­но мя­с­то – в ня­кол­ко де­т­с­ки гра­ди­ни.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *