ОЧАКВАТ СЕ 5 НОВИ АПАРАТА ЗА ХЕМОДИАЛИЗА

По този въпрос изп. директор на МБАЛ-Търговище д-р Иван Светулков пред представител на “ЗНАМЕ” каза следното:

-То­ва, ко­е­то ни тро­г­на на­по­с­ле­дък е же­с­тът на Об­щи­на Омур­таг, ко­я­то за­ку­пи и ни пре­до­с­та­ви един нов апа­рат за хе­мо­ди­а­ли­за. Дар от го­ля­ма тър­го­ви­щ­ка фир­ма е и един пъ­т­ни­че­с­ки ми­к­ро­бус за тран­с­пор­ти­ра­не на ди­а­ли­з­но бол­ни па­ци­ен­ти/бро­ят им е 80 ду­ши/. До края на го­ди­на­та оча­к­ва­ме и още 5 но­ви апа­ра­та за хе­мо­ди­а­ли­за по ли­ния на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то, ка­то не мо­га да не от­бе­ле­жа за­с­лу­га­та на де­пу­та­та от ГЕРБ д-р Вен­ка Сто­я­но­ва и на об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *