НОВИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Две но­ви про­це­ду­ри по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен ра­с­теж”, ко­и­то ще по­д­по­мо­г­нат ре­фор­ми­те в об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма и ще по­ви­шат ка­че­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ние пре­д­с­та­ви­ха ек­с­пер­ти­те на Об­ла­с­т­ния ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър-Тър­го­ви­ще.

В рам­ки­те на ин­фор­ма­ци­он­на кам­па­ния те ра­зя­с­ни­ха пре­д­с­то­я­щи­те опе­ра­ции „По­д­к­ре­па за ус­пех” и „Об­ра­зо­ва­ние за ут­ре­ш­ния ден” пред учи­ли­щ­ни ди­ре­к­то­ри и пе­да­го­зи в об­щи­ни­те Ан­то­но­во, Опа­ка и Омур­таг. 

Про­це­ду­ра „По­д­к­ре­па за ус­пех” е един ин­с­т­ру­мент за на­ма­ля­ва­не и пре­до­т­в­ра­тя­ва­не на пре­ж­де­в­ре­мен­но­то на­пу­с­ка­не на учи­ли­ще. Оча­к­ва се бе­не­фи­ци­ен­тът МОН да вклю­чи 1 500 учи­ли­ща, а дей­но­с­ти­те да об­х­ва­нат 120 хи­ля­ди уче­ни­ка. Бю­дже­тът е 130 млн. лв. Сро­кът за из­пъл­не­ние е 30 ме­се­ца.

Про­це­ду­ра „Об­ра­зо­ва­ние за ут­ре­ш­ния ден” ще по­д­по­мо­г­не из­пъл­не­ни­е­то на стра­те­ги­че­с­ка­та на­ци­о­нал­на ви­зия за ди­ги­та­ли­за­ция на об­ра­зо­ва­ни­е­то. Об­що 2 000 учи­ли­ща и де­т­с­ки гра­ди­ни ще бъ­дат вклю­че­ни в дей­но­с­ти за въ­ве­ж­да­не на ино­ва­ти­в­ни ме­то­ди. Бю­дже­тът е в рам­ки­те на 105 млн. лв. Сро­кът за из­пъл­не­ние е 3 го­ди­ни.

На сре­щи­те уп­ра­ви­те­лят на ОИЦ – Тър­го­ви­ще Мил­чо То­нев пре­д­с­та­ви Мно­го­го­ди­ш­на­та фи­нан­со­ва рам­ка (МФР) 2021-2027 г.  Той обя­с­ни, че в бли­з­ки­те ме­се­ци в ЕС пре­д­с­тои се­ри­о­зен де­бат за бъ­де­ще­то на Ко­хе­зи­он­на­та по­ли­ти­ка и из­го­т­вя­не­то на дъл­го­с­ро­чен бю­дже­тен план.

Де­ни­с­ла­ва Ата­на­со­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *