10 г. ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КПЗГО В БРЯГ

Тър­го­ви­щ­ко­то дру­же­с­т­во за пси­хи­ч­но здра­ве и Ком­п­ле­к­са за пси­хи­ч­но-здра­в­ни гри­жи в об­щ­но­ст­та (КПЗГО) от­бе­ля­за­ха 10 го­ди­ни от съ­з­да­ва­не­то на ком­п­ле­к­са в кв. Бряг в Тър­го­ви­ще. Го­с­ти на юби­лея бя­ха об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков, зам.-кметът Емине Якубова, секретарят на общинска администрация Христалина Халачева,пре­д­с­та­ви­те­ли на дър­жа­в­ни ин­с­ти­ту­ции, гра­ж­да­ни и др.     

„За мен е удо­вол­с­т­вие да Ви по­з­д­ра­вя и да се пре­к­ло­ня пред то­ва, ко­е­то ви­ж­дам и ко­е­то пра­ви­те, за­що­то знам, че във вси­ч­ко вла­га­те сър­це, ду­ша и си­ли, за да по­ма­га­те на хо­ра­та”, за­я­ви об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел и по­же­ла на це­лия екип на КПЗГО мно­го здра­ве и ус­пе­хи, за­що­то тя­х­на­та про­фе­сия е тру­д­на, от­го­вор­на и бла­го­ро­д­на. 

По по­вод пра­з­ни­ка пе­в­че­с­ка гру­па от Пен­си­о­нер­с­ки клуб „Едел­вайс” в кв. Бряг по­з­д­ра­ви до­ма­ки­ни­те и го­с­ти­те. При­съ­с­т­ва­щи­те ос­та­на­ха впе­ча­т­ле­ни и от по­д­ре­де­на­та във фо­а­йе­то из­ло­ж­ба от су­ве­ни­ри, би­жу­та с бъл­гар­с­ки ше­ви­ци, ри­сун­ки вър­ху дър­во, кар­ти­ч­ки и ку­к­ли от плат, де­ло на по­т­ре­би­те­ли­те на ком­п­ле­к­са.

Про­г­ра­мата про­дъл­жи с про­же­к­ция на филм за ос­но­ва­ва­не­то на КПЗГО. Той е  съ­з­да­ден по про­ект от пре­д­п­ри­съ­е­ди­ни­тел­на­та про­г­ра­ма ФАР на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз с пар­т­ньор­с­т­во­то на Об­щи­на Тър­го­ви­ще и МБАЛ Тър­го­ви­ще. Из­г­ра­ден е в сгра­да­та на би­в­ше­то учи­ли­ще в кв. Бряг, ко­е­то е из­ця­ло пре­об­ра­зе­но и мо­дер­ни­зи­ра­но. Към дне­ш­на да­та в ком­п­ле­к­са ра­бо­тят екип от спе­ци­а­ли­с­ти, ко­и­то про­дъл­жа­ват да по­ма­гат на хо­ра, ко­и­то за­ра­ди про­б­ле­ми­те си са ня­мат ра­бо­та и дом, ос­та­на­ли са без бли­з­ки и са по­па­д­на­ли в со­ци­ал­на изо­ла­ция. В КПЗГО са на­с­та­не­ни 12 ду­ши, а дру­ги 30 ре­до­в­но по­се­ща­ват ком­п­ле­к­са.      

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *