ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”

С ре­ди­ца про­я­ви бе­ше от­бе­ля­за­но ус­пе­ш­но­то при­к­лю­ч­ва­не на дей­но­с­ти­те и ини­ци­а­ти­ви­те по про­е­к­та „Тво­ят час” в Тър­го­ви­ще. Съ­би­ти­е­то се ор­га­ни­зи­ра от Ре­ги­о­нал­но­то уп­ра­в­ле­ние на об­ра­зо­ва­ни­е­то в Тър­го­ви­ще.

През из­ми­на­ли­те две уче­б­ни го­ди­ни в про­е­к­та се вклю­чи­ха вси­ч­ки учи­ли­ща в об­ла­ст­та. Ос­но­в­на­та цел на „Тво­ят час” е съ­з­да­ва­не на ус­ло­вия за по­ви­ша­ва­не по­тен­ци­а­ла на уче­ни­ци­те и на въз­мо­ж­но­с­ти­те им за ус­пе­ш­но за­вър­ш­ва­не на сре­д­но­то об­ра­зо­ва­ние чрез до­пъл­ва­не, раз­ви­ва­не и на­д­г­ра­ж­да­не на те­х­ни­те зна­ния, уме­ния и ком­пе­тен­т­но­с­ти, при­до­би­ти в рам­ки­те на за­дъл­жи­тел­на­та им по­д­го­то­в­ка в учи­ли­ще.

Ин­фор­ма­ци­он­ни­ят ден стар­ти­ра с тур­нир по во­лей­бол, в кой­то се вклю­чи­ха три учи­ли­щ­ни от­бо­ра, ко­и­то пре­ме­ри­ха си­ли по си­с­те­ма­та все­ки сре­щу все­ки. По­бе­ди­тел ста­на от­бо­рът на ПГ „Си­ме­он Вел­чев” – гр. Омур­таг, на вто­ро мя­с­то се на­ре­ди от­бо­рът на ПГИИ „Джон Ата­на­сов” – Тър­го­ви­ще, а на тре­то мя­с­то – от­бо­рът на Пър­во СУ „Св. Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци”. И три­те от­бо­ра бя­ха на­г­ра­де­ни от на­чал­ни­ка на РУО – Тър­го­ви­ще г-жа Ел­ка Стан­че­ва с ку­пи, гра­мо­ти и пре­д­ме­т­ни на­г­ра­ди.

Про­г­ра­ма­та за от­бе­ля­з­ва­не на ин­фор­ма­ци­он­ния ден про­дъл­жи с кон­церт в Мла­де­ж­кия дом в гра­да. Го­с­ти бя­ха об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел г-н Ми­т­ко Стай­ков, зам. об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел г-н Па­на­йот Ди­ми­т­ров и ди­ре­к­то­рът на Ди­ре­к­ция „Ху­ма­ни­тар­ни дей­но­с­ти” в Об­щи­на Тър­го­ви­ще, г-н Ко­сьо Ко­с­тов.       „Про­ект „Тво­ят час” пра­ви учи­ли­ще­то по-при­в­ле­ка­тел­но и же­ла­но, чрез не­го се при­в­ли­чат към об­ра­зо­ва­тел­ния про­цес и ро­ди­те­ли­те на де­ца­та и та­ка ко­с­ве­но се по­с­ти­га ед­на от ге­не­рал­ни­те по­ли­ти­ки на пра­ви­тел­с­т­во­то – на­ма­ля­ва­не на от­па­д­на­ли­те уче­ни­ци от учи­ли­ще”, за­я­ви в при­ве­т­с­т­ве­но­то си сло­во на­чал­ни­кът на РУО – Тър­го­ви­ще г-жа Ел­ка Стан­че­ва.      

До­н­ка На­ко­ва – ст. ек­с­перт по Пре­ду­чи­ли­щ­но об­ра­зо­ва­ние в РУО – Тър­го­ви­ще, обо­б­щи ре­зул­та­ти­те от про­е­к­та за из­ми­на­ли­те две уче­б­ни го­ди­ни. За раз­ви­тие на уме­ни­я­та за уче­не, ком­пе­тен­т­но­с­ти­те, твор­че­с­ки­те и спор­т­ни­те спо­со­б­но­с­ти на уче­ни­ци­те в те­ма­ти­ч­ни об­ла­с­ти, ко­и­то са из­вън вклю­че­ни­те в за­дъл­жи­тел­на­та учи­ли­щ­на по­д­го­то­в­ка, са би­ли сфор­ми­ра­ни 700 гру­пи за из­вън­к­ла­с­ни дей­но­с­ти и са би­ли об­х­ва­на­ти над 10 хил. уче­ни­ци от вси­ч­ки въз­ра­с­то­ви гру­пи. Об­що ре­ин­те­г­ри­ра­ни в об­ра­зо­ва­ни­е­то са 37 уче­ни­ци, а над 2 500 са по­до­б­ри­ли ре­зул­та­ти­те си в обу­че­ни­е­то.

      РУО-Търговище    

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *