“ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО” – СРЕЩА ДИСКУСИЯ

Ин­те­ре­с­на и по­ле­з­на за уче­ни­ци­те от XII клас на Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще бе сре­ща­та ди­с­ку­сия с Ли­дия Йор­да­но­ва – въз­пи­та­ник на учи­ли­ще­то, ба­ка­ла­вър по „Връ­з­ки с об­ще­с­т­ве­но­ст­та”, член на Уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на Мла­де­ж­ки Би­з­нес Клуб.

Ли­дия пре­д­с­та­ви ка­че­с­т­ва­та, ко­и­то мла­ди­те хо­ра тря­б­ва да при­те­жа­ват, за да от­го­ва­рят на пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та на бър­зо про­ме­ня­ща­та се ди­ги­тал­на сре­да. Тя спо­де­ли ли­чен опит за про­фе­си­и­те ко­пи­рай­тър, SEO оп­ти­ми­за­тор, ин­ф­лу­ен­сър и др., ка­к­то и за въз­мо­ж­но­с­ти­те, ко­и­то но­ви­те те­х­но­ло­гии пре­до­с­та­вят за ка­ри­ер­но­то ори­ен­ти­ра­не на ли­ч­но­ст­та. По­съ­ве­т­ва бъ­де­щи­те сту­ден­ти да тър­сят сво­е­то мя­с­то не са­мо в уни­вер­си­те­та, но и в раз­ли­ч­ни мла­де­ж­ки об­щ­но­с­ти, къ­де­то ще на­ме­рят те­рен за ли­ч­но­с­т­на изя­ва и гра­ж­дан­с­ка ак­ти­в­ност. Уче­ни­ци­те за­да­ва­ха въ­п­ро­си, спо­де­ля­ха мне­ния, ис­ка­ха съ­ве­ти за пре­д­с­то­я­що­то си кан­ди­да­т­с­т­ва­не във ву­зо­ве­те, за из­бо­ра на спе­ци­ал­ност и др. Ли­дия спо­де­ли, че ко­га­то е би­ла в XII клас, е има­ла ну­ж­да от та­ка­ва ин­фор­ма­ция, и за­то­ва е ре­ши­ла да по­ма­га до­б­ро­вол­но на мла­ди­те хо­ра да се ори­ен­ти­рат в па­за­ра на тру­да и в про­фе­си­и­те на бъ­де­ще­то.

ЙОРДАНКА ФИЛЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *