МАЛКИ ПОЛИЦАИ – В ДЕЙСТВИЕ!

Про­е­к­тът „Де­т­с­ко по­ли­цей­с­ко уп­ра­в­ле­ние” се ре­а­ли­зи­ра в три гра­да в об­ла­ст­та – Тър­го­ви­ще, По­по­во и Омур­таг.

Ве­че са из­го­т­ве­ни и ут­вър­де­ни гра­фи­ци­те за те­о­ре­ти­ч­ни­те и пра­к­ти­че­с­ки за­ня­тия през пър­вия срок на уче­б­на­та 2018/2019 го­ди­на. Във вто­рия ви­пуск уча­с­т­ни­ци в то­зи фор­мат са вклю­че­ни: 25 пе­то­к­ла­с­ни­ци от II СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” в гр. Тър­го­ви­ще, 23-ма че­т­вър­то­к­ла­с­ни­ци от ос­но­в­но учи­ли­ще „Н. Й. Ва­п­ца­ров” в гр. По­по­во, и 22-ма пе­то­к­ла­с­ни­ци от ос­но­в­но учи­ли­ще „Акад. Да­ки Йор­да­нов” в гр. Омур­таг. Ръ­ко­во­ди­те­ли на еки­пи­те по­ли­цей­с­ки слу­жи­те­ли, ан­га­жи­ра­ни с ини­ци­а­ти­ва­та, са съ­о­т­ве­т­но: в РУ- Тър­го­ви­ще – ст. инсп. Ки­рил Ки­ри­лов, в РУ-По­по­во – инсп. Илия Или­ев, и в РУ-Омур­таг – ст. инсп. Ай­дън Аде­мов.

Пре­ди стар­та на но­ва­та уче­б­на го­ди­на на На­ци­о­нал­на­та про­г­ра­ма”Де­т­с­ко по­ли­цей­с­ко уп­ра­в­ле­ние” в учи­ли­ща­та на об­ласт Тър­го­ви­ще, къ­де­то ще фун­к­ци­о­ни­рат  та­ки­ва уп­ра­в­ле­ния, ще бъ­дат по­д­пи­са­ни спо­ра­зу­ме­ния за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во ме­ж­ду на­чал­ни­ци­те на ра­йон­ни­те уп­ра­в­ле­ния и ди­ре­к­то­ри­те на съ­о­т­ве­т­ни­те уче­б­ни за­ве­де­ния. Де­ца­та-до­б­ро­вол­ци  ще по­ло­жат кле­т­ва, ко­я­то е част от Ети­ч­ния ко­декс на Де­т­с­ко­то по­ли­цей­с­ко уп­ра­в­ле­ние.

След тър­же­с­т­ве­но­то от­к­ри­ва­не на за­ня­ти­я­та на вто­рия ви­пуск на Де­т­с­ко­то по­ли­цей­с­ко уп­ра­в­ле­ние уче­ни­ци­те ще бъ­дат за­по­з­на­ти от по­ли­цей­с­ки слу­жи­те­ли с тя­х­на­та про­фе­сия, ка­к­то и с ос­но­в­ни­те па­ра­ме­т­ри от дей­но­ст­та на слу­жи­те­ли­те от „Ох­ра­ни­тел­на по­ли­ция”. За­ня­ти­я­та ще се про­ве­ж­дат ве­д­нъж се­д­ми­ч­но в из­въ­ну­че­б­но вре­ме. В рам­ки­те им де­ца­та ще се за­по­з­на­ят с ос­но­в­ни пра­ви­ла за пъ­т­на бе­зо­па­с­ност, с про­я­в­ле­ния на спор­т­но­то ху­ли­ган­с­т­во и със съ­о­т­ве­т­ни­те пре­д­ви­де­ни за то­ва сан­к­ции, с вре­ди­те, ко­и­то на­на­ся тю­тю­но­пу­ше­не­то на де­т­с­кия ор­га­ни­зъм, с тра­ди­ции и оби­чаи, ха­ра­к­тер­ни за хо­ра­та от ре­ги­о­на. Пре­д­ви­де­ни са и пра­к­ти­че­с­ки за­ня­тия на де­т­с­ка по­ли­цей­с­ка ли­ч­на за­щи­та и по ока­з­ва­не на пър­ва до­ле­кар­с­ка по­мощ при уха­п­ва­не от жи­во­т­но, при из­м­ръ­з­ва­не и при фра­к­ту­ри. За­ня­ти­я­та ще се ръ­ко­во­дят от кла­с­ни­те ръ­ко­во­ди­те­ли и от ин­с­пе­к­то­ри в Де­т­с­ка пе­да­го­ги­че­с­ка стая, от ек­с­пер­ти в раз­ли­ч­ни об­ла­с­ти в ра­йон­ни­те уп­ра­в­ле­ния и в об­ла­с­т­на­та ди­ре­к­ция, ка­к­то и от спе­ци­а­ли­с­ти в дру­ги­те ор­га­ни­за­ции, пар­т­ни­ра­щи на МВР в про­г­ра­ма­та. Дву­го­ди­ш­но­то из­вън­к­ла­с­но обу­че­ние има за цел де­ца­та да по­лу­чат зна­ния, опит  и по­ле­з­ни жи­тей­с­ки уме­ния за опа­з­ва­не на своя жи­вот и то­зи на при­я­те­ли­те си; за ус­пе­ш­но спра­вя­не с тру­д­ни си­ту­а­ции в до­ма, на учи­ли­ще и на ули­ца­та; за сво­и­те пра­ва и от­го­вор­но­с­ти; за ра­бо­та в екип; за то­ле­ран­т­ност към дру­ги­те и за ува­же­ние към за­ко­ни­те и ин­с­ти­ту­ци­и­те в дър­жа­ва­та.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *