“ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ” – ЕДИН ВПЕЧАТЛЯВАЩ ФЕСТИВАЛ

„Здра­вей, здра­ве” – под то­зи на­д­с­лов на 29 и 30 се­п­тем­в­ри за че­т­вър­ти по­ре­ден път в Тър­го­ви­ще се про­ве­де фе­с­ти­вал за вси­ч­ки при­я­те­ли на здра­во­с­ло­в­ния и при­ро­до­съ­о­б­ра­зен на­чин на жи­вот.

Ор­га­ни­за­то­ри на по­ле­з­но­то и при­я­т­но съ­би­тие бя­ха ОНЧ „На­пре­дък – 1864″ и Ду­хо­вен цен­тър „Еве­ра”. Съ­би­ти­е­то бе­ше от­к­ри­то от Га­ли­на Кръ­с­те­ва, се­к­ре­тар на чи­та­ли­ще­то, ко­я­то пре­д­с­та­ви про­г­ра­ма­та на фе­с­ти­ва­ла и спе­ци­ал­но бла­го­да­ри на Еф­ро­си­на Ан­ге­ло­ва и Пла­мен Ан­ге­лов за ак­ти­в­на­та им ро­ля за осъ­ще­с­т­вя­ва­не­то на съ­би­ти­е­то. Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва, ка­то пре­д­с­та­ви­тел на Об­щи­на Тър­го­ви­ще, при­ве­т­с­т­ва ор­га­ни­за­то­ри­те и при­съ­с­т­ва­щи­те, по­же­ла­вай­ки им при­я­т­ни и по­л­зо­т­вор­ни за­ни­ма­ния.

Пър­ви­ят ден ор­га­ни­за­то­ри­те пре­д­ло­жи­ха бо­га­та ле­к­тор­с­ка про­г­ра­ма с го­с­ту­ва­щи ле­к­то­ри – ка­па­ци­те­ти в сво­я­та об­ласт. Ле­к­ци­я­та на проф. Жи­в­ко Же­лев „Во­да­та – сим­вол, здра­ве, хар­мо­ния и енер­гия” пре­ди­з­ви­ка го­лям ин­те­рес и мно­го въ­п­ро­си от за­ла­та, след края на те­ма­та. „Ас­т­ро­ло­ги­я­та – пъ­те­ка към здра­ве­то” бе­ше те­ма­та на ас­т­ро­ло­га Га­ли­на Ге­ра­си­мо­ва. Аи­да Мар­ко­в­с­ка – хо­ли­с­ти­чен те­ра­певт, го­во­ри за пре­д­ци­те и на­ша­та съ­д­ба – „Ро­до­ви­те за­ко­ни по ко­и­то се дви­жи съ­д­ба­та ни”. Ка­ло­ян Ги­чев из­не­се ле­к­ци­я­та „Вку­с­но­то и здра­во­с­ло­в­но­то в на­ши­те до­ма­ш­ни ре­це­п­ти”, а инж. Све­то­с­лав Въл­чев го­во­ри по те­ма­та „Ра­ди­е­с­те­зи­я­та и фън шуй у до­ма”.

Ин­те­ре­с­но бе­ше, че до­ка­то ро­ди­те­ли­те слу­шат ле­к­ции те­х­ни­те де­ца мо­же­ха да се за­ба­в­ля­ват в де­т­с­ка­та ра­бо­тил­ни­ч­ка в стая 19 на чи­та­ли­ще­то. Там, в обо­со­бе­ни 7 къ­та, мал­чу­га­ни­те мо­же­ха да ри­су­ват с мра­мор­ни бои, да из­ра­бо­т­ват гри­в­ни­ч­ки и гер­да­ни, да тъ­кът на стан­че­та, да се за­по­з­на­ят с раз­ли­ч­ни иг­ро­ви дей­но­с­ти. Във фо­а­йе­то пред за­ла­та, бя­ха из­ло­же­ни бо­гат из­бор от на­ту­рал­ни про­ду­к­ти, ко­з­ме­ти­ка и ли­те­ра­ту­ра за при­ро­до­съ­о­б­ра­зен на­чин на жи­вот.

През вто­рия ден, на от­к­ри­то бя­ха де­мон­с­т­ри­ра­ни пра­к­ти­ки за ук­ре­п­ва­не на ду­ха и тя­ло­то – фи­зи­че­с­ки уп­ра­ж­не­ния, па­не­в­ри­т­мия, де­мон­с­т­ра­ции на из­то­ч­ни и бъл­гар­с­ки бой­ни из­ку­с­т­ва. Ор­га­ни­за­то­ри­те де­мон­с­т­ри­ра­ха съ­п­ри­ча­с­т­ност към на­ци­о­нал­на­та до­б­ро­вол­че­с­ка ини­ци­а­ти­ва за осъ­з­нат и здрав жи­вот.

 Ни­на Ан­д­ре­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *