СЕВЕРОИЗТОКЪТ ДОЙДЕ НА ФЕСТИВАЛ В ОСТРЕЦ

Вче­ра в се­ло Ос­т­рец има­ше пра­з­ник. За 8-ми по­ре­ден път тук се съ­с­тоя  тра­ди­ци­он­ни­ят фе­с­ти­вал на на­ро­д­но­то твор­че­с­т­во „Сре­бър­ни па­ф­ти”, в кой­то взе­ха уча­с­тие фол­к­лор­ни гру­пи и ин­ди­ви­ду­ал­ни из­пъл­ни­те­ли от 5 об­ла­с­ти в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия: от с.По­ля­на, Ям­бол­с­ко, от с.Яг­ни­ло­во, Вар­нен­с­ко, от Кру­мо­во Гра­ди­ще, Бур­га­с­ко, от Им­рен­че­во, Шу­мен­с­ко и от 10 се­ла от Тър­го­ви­щ­ко: от с.В.Ле­в­с­ки, Бу­хо­в­ци, Кра­ле­во, Ра­ли­ца, кв.Въ­бел, Да­ви­до­во, Ло­вец, Стра­жа, Дъл­гач и от Ос­т­рец.

Про­я­ва­та бе от­ли­ч­но ор­га­ни­зи­ра­на с мно­го труд и уси­лия от енер­ги­ч­на­та Ра­д­ка Ста­ма­то­ва, се­к­ре­тар на Чи­та­ли­ще­то. По­мо­г­на­ха й мно­го и Еми­лия Хри­с­то­ва, пре­д­се­да­тел на Чи­та­ли­ще „Са­мо­о­б­ра­зо­ва­ние”, ка­к­то и кме­та Ог­нян Ан­д­ре­ев. Мно­го би­х­ме ис­ка­ли бъл­гар­с­ка­та тра­ди­ция да не се за­б­ра­вя, да се ут­вър­ж­да­ва от мла­ди­те хо­ра, ка­за за „Зна­ме” по те­ле­фо­на Ра­д­ка Ста­ма­то­ва, ко­я­то, въ­п­ре­ки тру­д­но­то вре­ме, не си бе­ше спе­с­ти­ла уси­ли­я­та и тру­да да оси­гу­ри ин­те­ре­с­ни, ори­ги­нал­ни на­г­ра­ди /по­ръ­ча­ни чак в Пло­в­див/, с ко­и­то да за­ра­д­ва от­ли­че­ни­те уча­с­т­ни­ци в про­я­ва­та.  А те, най-до­б­ри­те сред до­б­ри­те пе­сен­ни са­мо­дей­ци и фол­к­лор­ни гру­пи, бя­ха оп­ре­де­ле­ни от жу­ри с пре­д­се­да­тел Ор­фе­та Ха­ра­ла­но­ва, ръ­ко­во­ди­тел на ДФА „Тър­го­ви­ще” към ОДК.

От­ли­че­ни­те бя­ха де­ца и въз­ра­с­т­ни ме­ж­ду 10 и 70-го­ди­ш­на въз­раст и то­ва бе  най-по­х­вал­но­то на про­я­ва­та – че в нея уча­с­т­ва­ха мно­го де­ца  ка­то ин­ди­ви­ду­ал­ни из­пъл­ни­те­ли и мла­ди хо­ра. И ка­к­то оби­к­но­ве­но ста­ва на по­до­б­ни про­я­ви- са­мо­дей­ци от раз­ли­ч­ни чи­та­ли­ща от Се­ве­ро­и­з­то­ка си да­до­ха сре­ща, за­по­з­на­ха се, раз­го­во­ри­ха се, изя­ви­ха та­лан­ти­те си чрез на­ро­д­ни­те пе­с­ни от вси­ч­ки фол­к­лор­ни об­ла­с­ти  на Бъл­га­рия. То­ва е най-го­ле­ми­ят сел­с­ки го­ди­шен пра­з­ник, ор­га­ни­зи­ран от Чи­та­ли­ще­то в Ос­т­рец, кой­то бе по­се­тен не са­мо от де­се­т­ки ен­ту­си­а­зи­ра­ни пе­в­че­с­ки са­мо­дей­ци, но и от мно­го го­с­ти и зем­ля­ци на ту­ка­ш­но­то на­се­ле­ние. За­що­то фе­с­ти­ва­лът да­ва „глъ­т­ка ду­хо­в­ност” в за­бър­за­но­то ни все­ки­д­не­вие, ут­вър­ж­да­ва са­мо­би­т­но­то, бъл­гар­с­ко­то.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *