ПО-ЛЮТИ САНКЦИИ В НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

По-ви­со­ки гло­би за на­ру­ши­те­ли­те пре­д­ви­ж­да На­ре­д­ба­та за опа­з­ва­не на об­ще­с­т­ве­ния ред в Тър­го­ви­ще. Ак­ту­а­ли­за­ци­я­та на на­ла­га­ни­те до­се­га сан­к­ции беше раз­г­ле­да­на от об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци на общинската сесия на 27 се­п­тем­в­ри.

Про­мя­на­та се из­вър­ш­ва след про­те­с­ти от про­ку­ра­ту­ра­та сре­щу на­с­то­я­щия раз­мер на сан­к­ци­и­те, ко­и­то не от­го­ва­рят на те­зи, за­ло­же­ни в на­ци­о­нал­но­то за­ко­но­да­тел­с­т­во, които са зна­чи­тел­но по-ни­с­ки от оп­ре­де­ле­ни­те в съ­о­т­ве­т­ни­те за­ко­ни или дей­с­т­ва­ща­та пра­к­ти­ка.

Ос­но­в­ни­те про­ме­ни ка­са­ят ми­ни­мал­ни­те раз­ме­ри на по­ве­че­то от гло­би­те. От 20 на 50 лв. се по­ви­ша­ват сан­к­ци­и­те за вди­га­не­то на шум и из­вър­ш­ва­не на ре­мон­ти, на­ру­ша­ва­щи спо­кой­с­т­ви­е­то на оби­та­те­ли­те на жи­ли­щ­ни сгра­ди, за не­по­чи­с­те­ни от сняг при­ле­жа­щи пло­щи, ка­к­то и за стру­п­ва­не на дър­ва и стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли.

За не­при­с­той­ни про­я­ви, на­ру­ша­ва­щи об­ще­с­т­ве­ния ред и спо­кой­с­т­вие на пу­б­ли­ч­ни ме­с­та, ми­ни­мал­ни­ят раз­мер на гло­ба­та ска­ча от 20 на 100 лв., а ма­к­си­мал­ни­ят от 200 – на 500 лв.

За по­в­ре­ж­да­не на пей­ки и дру­го пар­ко­во обо­ру­д­ва­не, ка­к­то и на съ­о­ръ­же­ни­я­та на де­т­с­ки и спор­т­ни пло­ща­д­ки, ма­к­си­мал­ни­ят раз­мер на гло­ба­та от 200 лв. се по­ви­ша­ва на 1000 лв.

Но­вост е и за­б­ра­на­та за упо­т­ре­ба­та на ал­ко­хол на от­к­ри­то по ули­ци, тро­то­а­ри, пло­ща­ди, пар­ко­ве и гра­ди­ни, око­ло­б­ло­ко­ви про­с­т­ран­с­т­ва и дру­ги. При кон­с­та­ти­ра­не на на­ру­ше­ния ще се на­ла­гат сан­к­ции от 50 до 100 лв. Про­ме­ни­те, ос­вен че син­х­ро­ни­зи­рат те­к­с­то­ве­те, ще до­ве­дат и до по-стри­к­т­но­то спа­з­ва­не на пра­ви­ла­та и нор­ми­те за опа­з­ва­не на об­ще­с­т­ве­ния ред и спо­кой­с­т­вие. За­ви­ша­ва­не­то на гло­би­те стъ­п­ва на ми­ни­мал­ни­те раз­ме­ри, пре­д­ви­де­ни в раз­ли­ч­ни­те нор­ма­ти­ви. Пъл­ни­ят текст на На­ре­д­ба­та и мо­ти­ви­те към нея са пу­б­ли­ку­ва­ни на сай­та на Об­щи­на­та. Но­ви­те те­к­с­то­ве вли­зат в си­ла от да­та­та на при­е­ма­не­то им.

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *