ИЗБИРАМЕ ИМЕ НА НОВАТА УЛИЦА

До мо­мен­та, след за­по­з­на­ва­не с вси­ч­ки 6 пре­д­ло­же­ния, своя вот в ан­ке­та­та за из­бор на име на но­ва­та ули­ца при т.нар. „про­бив Ка­т­ра­фи­лов”, са да­ли 339гра­ж­да­ни.

Най-го­ля­ма по­д­к­ре­па, със 141 гла­са, съ­би­ра пре­д­ло­же­ни­е­то ули­ца­та да но­си име­то на арх. Йор­дан Се­вов. 101 ду­ши са по­д­к­ре­пи­ли иде­я­та тра­се­то да бъ­де име­ну­ва­но на Пе­ню Сто­я­нов, а 71 на полк. Ни­ко­ла Све­ща­ров. Пре­д­ло­же­ни­я­та ули­ца­та да се ка­з­ва ген. Иван Бон­чев и  ген. Па­на­йот Бър­нев съ­би­рат съ­о­т­ве­т­но 15 и 8 гла­са, а за име­ну­ва­не­то й на Ми­ха­ил Ра­до­с­ла­вов своя вот са да­ли 3 ду­ши. При­по­м­ня­ме, че се­ле­к­ци­я­та на пре­д­ло­же­ни­я­та, ко­и­то вля­зо­ха в окон­ча­тел­на­та ан­ке­та, бе из­вър­ше­на от ек­с­пер­ти след про­ве­де­но об­ще­с­т­ве­но до­пи­т­ва­не от Об­щи­на Тър­го­ви­ще през ав­густ. 

Из­бо­рът им се ос­но­ва­ва на фа­к­та, че вся­ка от по­со­че­ни­те в ан­ке­та­та 6 ли­ч­но­с­ти е свър­за­на с град Тър­го­ви­ще, ка­к­то и че вся­ко от те­зи име­на би би­ло в уни­сон с въз­ро­ж­ден­с­кия дух на квар­тал Ва­ро­ша.

При­по­м­ня­ме, че име­ну­ва­не­то на от­се­ч­ка­та ме­ж­ду ул. „Лю­бен Ка­ра­ве­лов” и бул. „Трай­ко Ки­тан­чев”, е не­об­хо­ди­мо, за­що­то тя не мо­же да бъ­де про­дъл­же­ние на „Поп Са­ва Ка­т­ра­фи­лов”, тъй ка­то е от­к­ло­не­ние от та­зи ули­ца. Не е въз­мо­ж­но да бъ­де част и от бул. “Сю­рен”, за­ра­ди ве­че съ­ще­с­т­ву­ва­ща­та но­ме­ра­ция, ко­я­то ня­ма как да бъ­де про­ме­не­на. Пре­д­ло­же­ни­е­то, съ­б­ра­ло най-го­ля­ма по­д­к­ре­па в пу­б­ли­ч­на­та ан­ке­та на сай­та на Об­щи­на Тър­го­ви­ще, ще бъ­де вне­се­но на се­сия на Об­щин­с­кия съ­вет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *