ЗМИИ ПРЕВЗЕХА ЧИТАЛИЩЕТО?! …

Въз­мо­ж­но ли е да си при­я­тел със зми­и­те? А да „го­во­ри­те” на един език ве­че 20 го­ди­ни? Ока­з­ва се на­пъл­но въз­мо­ж­но. То­зи от­го­вор по­лу­чи­х­ме от ве­те­ри­нар­ния ле­кар д-р Ге­ор­ги Елен­с­ки, кой­то го­с­ту­ва на Тър­го­ви­ще с ек­зо­ти­ч­на­та си из­ло­ж­ба от 40 ви­да змии.

Д-р Елен­с­ки е ро­дом от Ха­с­ко­во, за­вър­шил е ве­те­ри­нар­на ме­ди­ци­на в Ста­ра За­го­ра и е член на Тра­кий­с­ко­то хер­пе­то­ло­ги­ч­но дру­же­с­т­во.За­е­д­но с още два­ма съ­ми­ш­ле­ни­ци /д-р Кра­си­мир Хри­с­тов, зо­о­ин­же­нер и до­к­тор по био­ло­гия и Ге­ор­ги – пра­к­тик/ от­к­ри­ват пър­вия ли­цен­зи­ран те­ра­ри­ум на Бал­ка­ни­те в На­ци­о­нал­ния ку­рорт Ми­не­рал­ни ба­ни. Ос­вен стаци­о­нар­на­та ек­с­по­зи­ция на жи­во­т­ни там, це­ло­го­ди­ш­но имат и пъ­ту­ва­щи из­ло­ж­би. Ка­к­во раз­ка­за спе­ци­ал­но за „Зна­ме” д-р Елен­с­ки – в сле­д­ва­щи­те ре­до­ве.

-Д-р Елен­с­ки, раз­ка­жете ни ня­кол­ко лю­бо­пи­т­ни фа­к­та за зми­и­те? Вяр­но ли е, че ед­на змия мо­же да оце­лее две го­ди­ни без хра­на?

-За тях мно­го мо­га да раз­ка­жа от на­т­ру­па­ния опит през го­ди­ни­те. Да, вяр­но е, но ако зми­я­та е над 5-6 го­ди­ш­на, то­га­ва на­и­с­ти­на мо­же да оце­лее без хра­на тол­ко­ва вре­ме. Най-от­ро­в­на­та змия в све­та е тай­па­нът. От­ро­ва­та й е от 200 до 400 пъ­ти по сил­на от та­зи на ко­б­ра­та. При уха­п­ва­не от пе­пе­лян­ка пък по­ч­ти 100% са шан­со­ве­те за оце­ля­ва­не, ако се ре­а­ги­ра на­в­ре­ме и бъ­дат взе­ти пра­вил­ни­те мер­ки. В те­ра­ри­у­ма в Ха­с­ко­во има­ме над 60-ки­ло­г­ра­мов пи­тон, но по­ра­ди те­же­ст­та му не го во­дим с нас по вре­ме на пъ­ту­ва­щи­те из­ло­ж­би.

-Тол­ко­ва го­ди­ни пъ­ту­ваш из ця­ла­та стра­на с из­ло­ж­би­те, пре­кар­ваш по це­ли дни и но­щи за­е­д­но с те­зи ек­зо­ти­ч­ни жи­во­т­ни, но все пак не из­пи­т­ваш ли в ня­кои мо­мен­ти страх?

-Вяр­но е, ние по цял ден сме за­е­д­но на из­ло­ж­би­те, ко­га­то съм в Ха­с­ко­во в те­ра­ри­у­ма съ­що. В на­ча­ло­то има­ше по­ве­че риск, до­ка­то не ги бях опо­з­нал тол­ко­ва мно­го. Ня­кол­ко пъ­ти съм бил на ко­съм от смърт­та. Се­га, въ­п­ре­ки опи­та и го­ди­ни­те, из­пи­т­вам го­лям ре­с­пект към тях. Зми­и­те имат ня­кол­ко ре­ф­ле­к­с­ни ин­с­тин­к­та, ко­и­то в по­ве­че­то пъ­ти са пре­д­с­ка­зу­е­ми и опо­з­на­еш ли на­ви­ци­те им, ня­ма та­ка­ва опа­с­ност.

-С ка­к­ви ви­до­ве змии и дру­ги ек­зо­ти­ч­ни жи­во­т­ни го­с­ту­ваш на Тър­го­ви­ще?

-Тай­па­ни, чер­на мам­ба, зе­ле­на мам­ба, гър­мя­щи змии, от­ро­в­ни­ци, ко­б­ри, ня­кол­ко смо­ка, пи­тон, игу­а­на, ана­кон­да. Сред ат­ра­к­ти­в­ни­те ек­зо­ти­ч­ни при­я­те­ли с мен в Тър­го­ви­ще има още кро­ко­дил, игу­а­на, скор­пи­о­ни, та­ран­ту­ли, ги­ган­т­с­ки хле­бар­ки, та­ра­леж и др.

-Пре­д­по­ла­гам, че най-че­с­то за­да­ва­ни­ят въ­п­рос по вре­ме на пъ­ту­ва­щи­те из­ло­ж­би е да­ли вси­ч­ки жи­во­т­ни имат име­на и мо­гат ли да ги пи­п­нат?

-Осо­бе­но де­ца­та са мно­го лю­бо­пи­т­ни за име­на­та. До­ри съм кръ­ща­вал жи­во­т­ни на де­чи­ца от из­ло­ж­би­те. Вси­ч­ки не­от­ро­в­ни змии имат име­на. На­при­мер ана­кон­да­та се ка­з­ва Ка­сан­д­ра, пи­то­нът – Джак Спа­роу, смо­че­то – Рая, игу­а­на­та но­си име­то – Скар­лет и т.н. Кръ­ща­ва­ме ги, за­що­то по­се­ти­те­ли­те мо­гат да се до­ко­с­нат до тях, да се сни­мат за спо­мен, да об­щу­ват.А за от­ро­в­ни­те змии се изи­с­к­ва най-го­лям про­фе­си­о­на­ли­зъм при ра­бо­та­та с тях.

-А как за­по­ч­на вси­ч­ко? За­що то­ч­но змии?

-В на­ча­ло­то са­мо пре­ве­ж­дах раз­ли­ч­на ли­те­ра­ту­ра от ан­г­лий­с­ки и не­м­с­ки език на моя ко­ле­га Кра­си­мир.Той има­ше ин­те­рес към тях от дъл­го вре­ме. След уни­вер­си­те­та съм ра­бо­тил ка­то ле­кар, ка­то спа­си­тел на Слън­чев бряг. Имен­но там се за­ро­ди иде­я­та да ку­пим ня­кол­ко пи­то­на и игу­а­на, да сни­ма­ме ту­ри­с­ти­те с тях. Той се съ­г­ла­си, оба­че ве­д­на­га пре­д­ло­жи да на­п­ра­вим ця­ла из­ло­ж­ба, вме­с­то са­мо ня­кол­ко жи­во­т­ни. Пър­во­на­чал­но вне­со­х­ме ня­кол­ко змии от Мо­с­к­ва, след то­ва от Че­хия, Юж­на Аф­ри­ка. И та­ка ве­че 20 го­ди­ни.

-На­ла­га ли се да ги ле­ку­ваш, от ка­к­во най-че­с­то се раз­бо­ля­ват?

-Да, ле­ку­вам ги, ко­га­то има про­б­лем. Най-че­с­то сто­ма­тит, пне­в­мо­ния и др.

-Бла­го­да­рим ти за то­зи раз­го­вор.

Ин­тер­вю на

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *