АРХЕОЛОГИЧЕСКО ЛЯТО 2018 с интересни находки

С пре­с­кон­фе­рен­ция на кре­по­ст­та Ми­си­о­нис бе за­к­ри­то Ар­хе­о­ло­ги­че­с­ко ля­то 2018. Кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, проф. Ни­ко­лай Ов­ча­ров и ар­хе­о­ло­гът Ан­гел Ко­на­к­ли­ев по­ка­за­ха на­хо­д­ки­те, раз­к­ри­ти през то­зи се­зон и раз­ка­за­ха лю­бо­пи­т­ни фа­к­ти за тях.

„Ре­зул­та­ти­те на Ми­си­о­нис та­зи го­ди­на са впе­ча­т­ля­ва­щи, раз­к­ри­ти са две ре­зи­ден­ции – от V и VI век, ко­е­то по­ка­з­ва, че епи­с­ко­пи­те са би­ли из­к­лю­чи­тел­но та­че­ни в ран­но­х­ри­с­ти­ян­с­кия пе­ри­од”, обя­с­ни проф. Ов­ча­ров. Той обър­на вни­ма­ние и на раз­к­ри­тия ба­п­ти­с­те­рий пре­ди ня­кол­ко ме­се­ца. Пре­д­с­тои вър­ху не­го да бъ­де из­г­ра­де­но спе­ци­ал­но по­к­ри­тие, ко­е­то да го пре­д­па­з­ва от ат­мо­с­фер­ни­те вли­я­ния и съ­ще­в­ре­мен­но по­се­ти­те­ли­те да мо­гат да го раз­г­ле­ж­дат.

„Убе­ден съм, че в сле­д­ва­щи­те го­ди­ни Ми­си­о­нис ще се пре­вър­не в пер­ла­та на бъл­гар­с­кия се­ве­ро­и­з­ток”, ка­за по вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ци­я­та проф. Ни­ко­лай Ов­ча­ров.

За­е­д­но с ар­хе­о­ло­га Ан­гел Ко­на­к­ли­ев бла­го­да­ри­ха на Об­щи­на Тър­го­ви­ще и дър­жа­ва­та за от­пу­с­на­ти­те през та­зи го­ди­на сре­д­с­т­ва, с ко­и­то по ду­ми­те им, раз­ко­п­ки­те и ре­с­та­в­ра­ци­я­та на обе­к­ти­те зна­чи­тел­но на­пре­д­ва. И през то­зи ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки се­зон мо­не­ти­те са най-мно­го­б­рой­ни, ос­вен тях има ча­ши, пре­д­ме­ти и др. „Ми­си­о­нис има сво­е­то зна­че­ние и те­пър­ва още ще го до­ка­з­ва”, бя­ха ду­ми­те на арх. Ко­на­к­ли­ев.

При­по­м­ня­ме, че сре­д­с­т­ва­та от Об­щи­на­та бя­ха в раз­мер на 30 000 лв., те­зи от дър­жа­ва­та – 100 000 лв., а от спон­со­ри по­с­тъ­пи­ха 20 000 лв.

„Са­мо пре­ди дни Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та обя­ви Ми­си­о­нис за ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки обект от на­ци­о­нал­но зна­че­ние”, ка­за гра­до­на­чал­ни­кът пред ме­ди­и­те.

Той за­я­ви още, че сле­д­ва­ща­та го­ди­на ще ра­бо­тят по­ве­че за уле­с­ня­ва­не на до­с­тъ­па до Кре­по­ст­та, ко­е­то спо­ред не­го ще раз­вие по­тен­ци­а­ла й ка­то ту­ри­с­ти­че­с­ка де­с­ти­на­ция. А през то­ва ля­то от Ре­ги­о­нал­ния ис­то­ри­че­с­ки му­зей в Тър­го­ви­ще от­чи­тат ръст на ин­ди­ви­ду­ал­ни­те и гру­по­ви по­се­ще­ния в Дре­в­ния град.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *