Представиха междинните резултати по проект „С грижа за теб”

На 26.09.2018 г.  в Община Търговище се проведе пресконференция за представяне на постигнатите междинни резултати по проект BG05М9ОР001-2.004-0048-С01 „С грижа за теб”, реализиран по ОПРЧР 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В пресконференцията  взеха участие: Христалина Халачева – ръководител на проект „С грижа за теб”, Миглена Сотирова – директор на КЗСУО и екипът на проекта. Присъстваха представители на областна администрация, социални институции и медии.

  Екипът на проекта представи заложените цели, които са насочени към превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранно детско развитие и интегрирани услуги за деца до 7-годишна възраст от уязвими групи и др.

В изпълнение на заложените цели по проекта беше разкрит и функционира Комплекс за здравни и социални услуги в общността (КЗСУО), който предоставя различни видове услуги в две отделни звена: Център за ранна интервенция на деца с увреждания и Център за консултиране, подкрепа и здраве в семейството. В тях са ангажирани 28 квалифицирани специалисти.  За периода от разкриването на услугите в КЗСУО, от октомври 2016 г. до настоящия момент, са обхванати 823 потребители, от които 521 деца до 7-годишна възраст и 192 родители.

Услуги се предоставят в двата Центъра на територията на град Търговище и в 22 села от общината. В първия Център, освен ранна интервенция на уврежданията, се осигурява и индивидуална педагогическа подкрепа за децата с увреждания. За периода са направени 2824 консултации. Във второто звено от Комплекса се оказват консултации на бъдещи и настоящи родители; индивидуална и групова работа с деца и родители, за да бъдат мотивирани да посещават детска градина; допълнителна педагогическа подготовка за повишаване готовността за училище, здравни консултации и други. Извършени са 1325 консултации. Проведени са 9 работни сесии на различни тематики, с цел повишаване на родителския капацитет.

  Беше отчетено, че в рамките на услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, през месец юли и август тази година в III ОУ „П.Р.Славейков”, се проведе „лятно училище”. Общо 30 деца от уязвими групи-семейства с ниски доходи, деца с увреждания и други, живеещи в града и селата преминаха подготовка за училище. На потребителите бяха осигурени:  транспорт, закуска и обучителни материали.

 Община Търговище е конкретен Бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0048-C01„С грижа за теб”. Периодът на изпълнение първоначално беше 26 месеца, до 01.10.2018 г. През септември Общината подписа допълнително споразумение с МТСП за удължаване срока на договора до 01.07.2019 г., с продължаване предоставянето на разработените услуги. В този период не се предвижда допълнително финансиране.

Дейностите по проекта се изпълняват по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”  2014 – 2020, процедура „Услуги за ранно детско развитие”

Общата стойност на договора е 660 000 лева, от които 561 000 лв. европейско и 99 000 лв. национално съфинансиранe.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *