ВСЕКИ ДЕН ДА БЪДЕ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ

По по­вод Ев­ро­пейс­кия ден без за­ги­ на­ли на пъ­тя – 19 се­п­тем­в­ри, гл.инсп. Иван Сте­фа­нов, впд на­чал­ник на се­к­тор „Пъ­т­на по­ли­ция” в ОД МВР-Тър­го­ви­ще, из­не­се пред ме­ди­и­те ана­лиз на пъ­т­но-тран­с­пор­т­на­та об­с­та­но­в­ка в об­ла­ст­та.

Спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та опе­ра­ция по пъ­т­на бе­зо­па­с­ност на TISPOL/Ев­ро­пей­с­ка­та мре­жа на слу­ж­би­те на “Пъ­т­на по­ли­ция”/ се про­ве­ж­да за тре­та по­ре­д­на го­ди­на и но­си име­то “Опе­ра­ция Ев­ро­пей­с­ки ден без за­ги­на­ли на пъ­тя – EDWARD”. Още в на­ча­ло­то на бри­фин­га бе­ше ра­зя­с­не­но, че про­е­к­тът е по­д­к­ре­пен от Ев­ро­пей­с­ка­та ко­ми­сия и це­ли на из­б­ра­ния ден да ня­ма за­ги­на­ли в пъ­т­ни ин­ци­ден­ти. Пар­т­ньо­ри на об­ла­с­т­на­та ди­ре­к­ция в ини­ци­а­ти­ва­та та­зи го­ди­на са Об­ласт Тър­го­ви­ще, Об­щи­на Тър­го­ви­ще, II СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов”, ДАИ – Тър­го­ви­ще.

„В пре­ди­ш­ни­те две из­да­ния Ев­ро­пей­с­кия ден без за­ги­на­ли на пъ­тя /през 2016 и 2017 г./ на те­ри­то­ри­я­та на об­ла­ст­та ни не е до­пу­с­на­то да има за­ги­на­ли или те­ж­ко по­с­т­ра­да­ли при пъ­т­ни ин­ци­ден­ти. За нас оба­че е ва­ж­но все­ки ден да на­ма­ля­ват пре­д­по­с­та­в­ки­те за те­ж­ки пъ­т­ни ин­ци­ден­ти и да бъ­де по­ви­ша­ва­на си­гур­но­ст­та на уча­с­т­ни­ци­те в дви­же­ни­е­то, за ко­е­то сме за­ло­жи­ли не­об­хо­ди­ми­те мер­ки”, ка­за пред ме­ди­и­те  гл.инсп. Сте­фа­нов.

Той ка­за още, че в Ев­ро­пей­с­кия ден без за­ги­на­ли на пъ­тя е съ­з­да­де­на ор­га­ни­за­ция за  по­с­то­я­нен мо­ни­то­ринг на вси­ч­ки про­из­ше­с­т­вия с те­ж­ко ра­не­ни хо­ра или с фа­та­лен край, ка­то та­зи ин­фор­ма­ция е пре­до­с­та­вя­на он­лайн на об­ще­с­т­ве­но­ст­та.

Уча­с­тие в спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та по­ли­цей­с­ка опе­ра­ция по ме­то­да на ши­ро­ко­о­б­х­ва­т­ния кон­т­рол взе­ха и уче­ни­ци от „По­ли­цей­с­ко де­т­с­ко уп­ра­в­ле­ние” към II СУ. Де­ца­та раз­да­ва­ха бро­шу­ри с при­зив за от­го­вор­но и ра­зум­но шо­фи­ра­не на во­да­чи­те на МПС. „За пър­ви­те осем ме­се­ца на на­с­то­я­ща­та го­ди­на са ре­ги­с­т­ри­ра­ни 41 те­ж­ки пъ­т­ни ин­ци­ден­та с 9 за­ги­на­ли и 43 ра­не­ни гра­ж­да­ни. В сра­в­не­ние с иден­ти­ч­ния пе­ри­од на пре­д­хо­д­на­та го­ди­на е на­ли­це на­ма­ле­ние на  за­ги­на­ли­те в те­ж­ки пъ­т­ни ин­ци­ден­ти с 4 ду­ши, но е на­ра­с­нал бро­ят на ра­не­ни­те в тях, ка­к­то и на са­ми­те те­ж­ки ПТП. Об­ра­зу­ва­ни са35 бър­зи по­ли­цей­с­ки про­из­во­д­с­т­ва на во­да­чи, уп­ра­в­ля­ва­щи МПС с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в из­ди­ша­ния от тях въз­дух над 1,2 про­ми­ла, 39 бър­зи по­ли­цей­с­ки про­из­во­д­с­т­ва за уп­ра­в­ле­ние на МПС след упо­т­ре­ба на на­р­ко­ти­ч­ни ве­ще­с­т­ва, и 23 – за уп­ра­в­ле­ние на МПС от не­п­ра­во­с­по­со­б­ни во­да­чи, ко­и­то ве­че са би­ли на­ка­з­ва­ни по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред в ед­но­го­ди­шен срок за съ­що­то де­я­ние”, ак­цен­ти­ра гл.инсп. Иван Сте­фа­нов. Той ка­за още, че за съ­щия пе­ри­од от на­ча­ло­то на го­ди­на­та кон­т­рол­ни­те ор­га­ни са съ­с­та­ви­ли 18 367 еле­к­т­рон­ни фи­ша за на­ру­ше­ния на ско­ро­с­т­ни­те ре­жи­ми, 10 645 оби­к­но­ве­ни фи­ша и 4025 ак­та за ус­та­но­вя­ва­не на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но на­ру­ше­ние.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *