ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ЗНАНИЕТО !

УВА­ЖА­Е­МИ УЧЕ­НИ­ЦИ, УЧИ­ТЕ­ЛИ, РО­ДИ­ТЕ­ЛИ!

УВА­ЖА­Е­МИ ЖИ­ТЕ­ЛИ НА ОБ­ЛАСТ ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ!

Пър­ви­ят уче­бен ден е пра­з­ник на зна­ни­е­то! Ден, кой­то не фи­гу­ри­ра в на­ци­о­нал­ния ни ка­лен­дар, но при­съ­с­т­ва във все­ки бъл­гар­с­ки дом и е емо­ци­о­нал­но свър­зан с вси­ч­ки по­ко­ле­ния.

За­по­ч­ва още ед­на уче­б­на го­ди­на, в ко­я­то все­ки от нас ще вло­жи на­де­ж­ди­те и уси­ли­я­та си за по-до­б­ро бъ­де­ще. Ве­ко­вен е стре­ме­жът на на­ро­да ни към ду­хо­в­ност, на­у­ка и про­с­ве­ще­ние – из­кон­ни на­ча­ла на бъл­гар­щи­на­та!

УВА­ЖА­Е­МИ КО­ЛЕ­ГИ,

Дре­в­ни­те на­ро­ди – ели­ни, ки­тай­ци, пер­си, юдеи са из­пи­с­ва­ли ду­ма­та учи­тел с гла­в­на бу­к­ва, за­що­то учи­те­ли­те са те­зи, ко­и­то са при­те­жа­ва­ли зна­ния, мъ­д­рост, опит, тър­пе­ние и обич към все­ки уче­ник.

Ва­ша­та ми­сия е бла­го­ро­д­на, но и за­дъл­жа­ва­ща, за­що­то Вие не про­с­то да­ва­те зна­ния и уме­ния, Вие из­г­ра­ж­да­те ли­ч­но­с­ти!

Не вси­ч­ко в учи­ли­ще е ле­с­но. Но ле­с­ни­ят път не во­ди на­го­ре. Пъ­тят на­го­ре, към вър­ха и ус­пе­ха, е на­ши­ят път. По не­го ще вър­вим за­е­д­но и вза­им­но ще се по­д­к­ре­пя­ме, за­що­то до­б­ри­те не­ща се слу­ч­ват, ко­га­то ги по­же­ла­ят мно­го хо­ра.

На Вас по­же­ла­вам не­у­мор­но да съ­з­да­ва­те и да па­зи­те бо­га­т­с­т­во­то на ро­д­но­то учи­ли­ще – не­го­ви­те въз­пи­та­ни­ци! Вър­ве­те на­пред и със све­т­ли­на и лю­бов во­де­те бъ­де­ще­то към на­у­ка­та, мо­рал­ни­те и ду­хо­в­ни­те цен­но­с­ти!

СКЪ­ПИ
ПЪР­ВО­К­ЛА­С­НИ­ЦИ,

До­б­ре до­ш­ли в хра­ма на зна­ни­е­то! Ус­пе­шен старт по пъ­тя на лю­бо­з­на­тел­но­ст­та и кра­со­та­та. До­ве­ря­вай­те се на Ва­ши­те учи­те­ли, за­що­то те са те­зи, ко­и­то Ви по­д­к­ре­пят и да­ват кри­ле. Мъл­чат, ко­га­то е ну­ж­но, и спо­де­лят идеи, ко­га­то сте го­то­ви да ги раз­бе­ре­те.

Ра­с­те­те здра­ви, ум­ни и упо­ри­ти!

ДРА­ГИ УЧЕ­НИ­ЦИ,

За­да­ча на учи­ли­ще­то днес е да по­д­го­т­ви за жи­во­та ли­ч­но­с­ти, ко­и­то уме­ят да об­щу­ват, да тър­сят и от­к­ри­ват са­ми ну­ж­ни­те им зна­ния и да се спра­вят с про­б­ле­ми­те в уче­б­ни, про­фе­си­о­нал­ни и жи­тей­с­ки си­ту­а­ции. Не се огъ­вай­те пред тру­д­но­с­ти­те. Бъ­де­те упо­ри­ти. От­к­рий­те та­лан­та си и се фо­ку­си­рай­те вър­ху не­го. По­вяр­вай­те в се­бе си, об­ле­че­те със зна­ния иде­и­те си и им дай­те шанс да по­ра­с­нат. Бъ­де­те сме­ли и не се от­ка­з­вай­те от ме­ч­ти­те си. Мно­го са пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та на съ­в­ре­ми­е­то, но вие ще се спра­ви­те, ако по пъ­тя си не за­б­ра­вя­те ста­ра­та ис­ти­на, че най – стро­ги­ят учи­тел е жи­во­тът, най- мъ­д­ри­ят е кни­га­та до нас, но най – ва­ж­ни­ят учи­тел е пър­ви­ят ни!

УВА­ЖА­Е­МИ РО­ДИ­ТЕ­ЛИ,

В на­ве­че­ри­е­то на но­ва­та уче­б­на го­ди­на се об­ръ­щам към Вас с бла­го­дар­ност за до­ве­ри­е­то и тър­пе­ни­е­то в об­щи­те ни уси­лия да на­п­ра­вим от на­ши­те де­ца до­с­той­ни гра­ж­да­ни на Бъл­га­рия. Бъ­де­те по-бли­зо до де­ца­та си и до учи­ли­ще­то.Вме­с­то съ­ве­ти, дай­те им при­мер за вяр­на­та по­со­ка. По­д­к­ре­пяй­те ги и вяр­вай­те в тях и ме­ч­ти­те им. Та­ка ще се ра­д­ва­те по-че­с­то на те­х­ни­те по­с­ти­же­ния и ще има­те по­во­ди за гор­дост. Мла­до­ст­та е си­ла, но се ну­ж­дае от по­со­ка. Бъ­де­те ком­пас в пла­ва­не­то им на­пред, но по­з­во­ле­те на Ва­ши­те де­ца са­ми да бъ­дат ка­пи­та­ни, ко­га­то са из­б­ра­ли на­къ­де да пла­ват!

Ус­пе­ш­на, спо­кой­на и вдъ­х­но­ве­на но­ва уче­б­на го­ди­на! Бъ­де­те здра­ви  и не­ка ре­че­но­то да бъ­де сто­ре­но!

Елка Станчева, началник на
РУО-Търговище

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *