Успешна нова учебна година пожела кметът на Търговище

На добър час пожела кметът д-р Дарин Димитров на всички ученици, преподаватели и родители на първия учебен ден, при гостуването си на тържественото откриване на новата учебна година в І СУ „Св. Седмочисленици”. Продължете да четете Успешна нова учебна година пожела кметът на Търговище

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ЗНАНИЕТО !

УВА­ЖА­Е­МИ УЧЕ­НИ­ЦИ, УЧИ­ТЕ­ЛИ, РО­ДИ­ТЕ­ЛИ!

УВА­ЖА­Е­МИ ЖИ­ТЕ­ЛИ НА ОБ­ЛАСТ ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ!

Пър­ви­ят уче­бен ден е пра­з­ник на зна­ни­е­то! Ден, кой­то не фи­гу­ри­ра в на­ци­о­нал­ния ни ка­лен­дар, но при­съ­с­т­ва във все­ки бъл­гар­с­ки дом и е емо­ци­о­нал­но свър­зан с вси­ч­ки по­ко­ле­ния. Продължете да четете ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ЗНАНИЕТО !

ВСИЧКИ ТРЪГВАМЕ НА УЧИЛИЩЕ

Мал­ки, по-го­ле­ми, по­ра­с­на­ли, по­бе­ле­ли. С цър­вул­ки, с ла­че­ни обу­в­ки, с пре­ме­т­на­ти през ра­мо ша­ре­ни тор­би­ч­ки, с ра­ни­ч­ки на гръб, пра­з­ни­ч­но на­ги­з­де­ни в скром­ни спре­т­на­ти дре­ш­ки, в най-мо­дер­ни пре­ме­ни пъ­ту­ва­ме през вре­ме­то към сво­е­то УЧИ­ЛИ­ЩЕ, към своя УЧИ­ТЕЛ! Продължете да четете ВСИЧКИ ТРЪГВАМЕ НА УЧИЛИЩЕ

С НОВИ УНИФОРМИ В ПЪРВИ КЛАС

За емо­ци­и­те око­ло пър­вия уче­бен ден раз­го­ва­ря­ме с ма­ма Ми­ро­с­ла­ва ЛА­ЛО­ВА, чи­и­то син Ни­ко­лай днес тръ­г­ва в пър­ви “б” клас в Пър­во ос­но­в­но учи­ли­ще „Хри­с­то Бо­тев” Продължете да четете С НОВИ УНИФОРМИ В ПЪРВИ КЛАС