СПРАВИХМЕ СЕ

Стро­и­тел­но-ре­мон­т­ни­те дей­но­с­ти в Пър­во ОУ „Хри­с­то Бо­тев” са из­ця­ло за­вър­ше­ни, но про­це­ду­ра по те­х­ни­че­с­ко при­е­ма­не на об­но­ве­на­та сгра­да ще по­пре­чи на бо­те­в­с­ки­те въз­пи­та­ни­ци да по­с­ре­щ­нат но­ва­та уче­б­на го­ди­на там. То­ва ка­за­ха пред ме­ди­и­те инж.То­ш­ко Рай­чев от фир­ма­та-из­пъл­ни­тел и ди­ре­к­то­рът на I ОУ Ди­ми­тър Але­к­си­ев. „За моя ра­дост и удо­в­ле­т­во­ре­ние се спра­ви­х­ме, въ­п­ре­ки те­ж­ко­то стро­и­тел­с­т­во, не­пре­д­ви­де­ни­те ин­ци­ден­ти и не­я­с­но­ти­те. Мо­рал­но съм удо­в­ле­т­во­рен, че спа­зи­х­ме сро­ка по стро­и­тел­но-ре­мон­т­ни­те дей­но­с­ти на мо­же би най-го­ля­мо­то по ин­ве­с­ти­ции учи­ли­ще в стра­на­та”, ка­за още инж. Рай­чев.

При­с­ти­г­на­ло е и но­во­то об­за­ве­ж­да­не и обо­ру­д­ва­не за кла­с­ни­те стаи, ка­то в ня­кои от тях ве­че е по­с­та­ве­но.

По ду­ми­те на Яна Кръ­с­те­ва, ко­ор­ди­на­тор по про­е­к­та, обе­к­тът е тре­та ка­те­го­рия стро­еж, по­ра­ди ко­е­то въ­ве­ж­да­не­то му в ек­с­п­ло­а­та­ци­я­та ста­ва от дър­жа­в­на ко­ми­сия, а не от об­щи­на­та.

„След ка­то ця­ла­та стро­и­тел­на до­ку­мен­та­ция бъ­де из­да­де­на ще бъ­де из­го­т­вен окон­ча­те­лен до­к­лад от стро­и­тел­ния на­д­зор и да ак­ту­а­ли­зи­ра те­х­ни­че­с­кия па­с­порт на обе­к­та. РДНСК, ДНСК-Со­фия и при­е­ма­тел­на ко­ми­сия съ­що имат за­ко­но­ви сро­ко­ве вър­ху, ко­и­то ня­ма как да вли­я­ем”, обя­с­ни про­це­ду­ра­та Яна Кръ­с­те­ва.

Ди­ре­к­то­рът на I ОУ Ди­ми­тър Але­к­си­ев ка­за пред жур­на­ли­с­ти­те, че се на­дя­ват да по­с­ре­щ­нат пра­з­ни­ка за Де­ня на бу­ди­те­ли­те – 1 но­ем­в­ри в най-мо­дер­но­то учи­ли­ще.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *