338 СА ПОСТЪПИЛИТЕ НА РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През ЮЛИ по­с­тъ­пи­ли­те на ра­бо­та ре­ги­с­т­ри­ра­ни без­ра­бо­т­ни от об­ласт Тър­го­ви­ще са 338. За­по­ч­на­ли­те ра­бо­та без­ра­бо­т­ни без ква­ли­фи­ка­ция са 147, с ра­бо­т­ни­че­с­ка про­фе­сия – 108, а спе­ци­а­ли­с­ти­те със сре­д­но спе­ци­ал­но и ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние – 83.

Бли­зо 60 на сто от ус­т­ро­е­ни­те на ра­бо­та са же­ни, а мла­де­жи­те до 29 го­ди­ни са 50. За­е­тост е оси­гу­ре­на на 82 про­дъл­жи­тел­но без­ра­бо­т­ни и на 16 без­ра­бо­т­ни с на­ма­ле­на тру­до­с­по­со­б­ност.

Тру­до­ви­те по­с­ре­д­ни­ци са оси­гу­ри­ли за­е­тост на пър­ви­ч­ния па­зар на 199 без­ра­бо­т­ни, ко­е­то е с 4 по­ве­че сра­в­не­но със съ­щия ме­сец на м.г. С по­с­ре­д­ни­че­с­т­во­то на бю­ра­та дру­ги 53 без­ра­бо­т­ни от об­ла­ст­та са на­е­ти по про­г­ра­ми и мер­ки за за­е­тост през юли.

Об­що обя­ве­ни­те през юли сво­бо­д­ни ра­бо­т­ни ме­с­та от ра­бо­то­да­те­ли на те­ри­то­ри­я­та на об­ласт Тър­го­ви­ще са 272.

През ме­се­ца тър­се­не­то на ра­бо­т­на си­ла в ре­ал­на­та ико­но­ми­ка се из­ра­зя­ва в за­я­ве­ни­те об­що 230 ме­с­та в бю­ра­та по тру­да. Те са пре­дим­но от ча­с­т­ния се­к­тор и в за­ви­си­мост от ико­но­ми­че­с­ки­те дей­но­с­ти най-мно­го сво­бо­д­ни ра­бо­т­ни ме­с­та са за­я­ве­ни от пре­ра­бо­т­ва­ща­та про­ми­ш­ле­ност (200), ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни­те и спо­ма­га­тел­ни­те дей­но­с­ти (40), тър­го­ви­я­та (16), сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во (13), хо­те­ли­ер­с­т­во­то и ре­с­то­ран­тьор­с­т­во­то (6) и др.

По про­г­ра­ми за за­е­тост в бю­ра­та по тру­да в об­ласт Тър­го­ви­ще през юли са за­я­ве­ни 41 ра­бо­т­ни ме­с­та – ос­но­в­но по схе­ми по ОПРЧР. За 1 мя­с­то се тър­си ра­бо­т­ник по на­сър­чи­тел­ни­те мер­ки на ЗНЗ.

Към края на юли в три­те бю­ра по тру­да в об­ласт Тър­го­ви­ще – Тър­го­ви­ще, По­по­во и Омур­таг, ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те без­ра­бо­т­ни са 4824. Те­х­ни­ят брой на­ма­ля­ва с 90 в сра­в­не­ние с края на юни. Ка­то тър­се­щи ра­бо­та ли­ца са ре­ги­с­т­ри­ра­ни и 70 за­е­ти, 23 уча­щи и 41 пен­си­о­не­ри.

Ра­в­ни­ще­то на без­ра­бо­ти­ца за об­ласт Тър­го­ви­ще, е 9,8%, при 10,0% през пре­д­хо­д­ния ме­сец. /В сра­в­не­ние с юли 2017 г. ра­в­ни­ще­то на без­ра­бо­ти­ца е по-ни­с­ко с 3,5 про­цен­т­ни пун­к­та/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *