ФАРМАЦЕВТЪТ Е НАЙ-БЛИЗКИЯТ ДО ХОРАТА ЗДРАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

В еже­д­не­ви­е­то си ние все по-че­с­то има­ме ну­ж­да от кон­сул­та­ция с фар­ма­цевт. Оти­вай­ки в ап­те­ка­та, за да ку­пим ну­ж­ни­те ни ле­кар­с­т­ва или ме­ди­ка­мен­ти, ед­ва ли се за­ми­с­ля­ме кол­ко от­го­вор­на и на­пре­г­на­та е та­зи про­фе­сия. С из­не­на­да оба­че ви­ж­да­ме, че все по­ве­че мла­ди хо­ра из­би­рат фар­ма­це­в­ти­ка­та за свой про­фе­си­о­на­лен път.

Та­ка е на­п­ра­ви­ла и Ни­кол Хри­с­то­ва Ко­ле­ва от Тър­го­ви­ще, ко­я­то пре­ди по­ч­ти шест го­ди­ни за­по­ч­ва обу­че­ни­е­то си във Фар­ма­це­в­ти­чен фа­кул­тет – Со­фия към Ме­ди­цин­с­ки уни­вер­си­тет. Днес тя ве­че е за­вър­ши­ла се­ме­с­т­ри­ал­но и са­мо дър­жа­в­ни­те из­пи­ти й ос­та­ват пре­ди да по­ло­жи кле­т­ва ка­то ма­ги­с­тър-фар­ма­цевт. За про­б­ле­ми­те в та­зи сфе­ра, пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та, ко­и­то е пре­ми­на­ла по вре­ме на обу­че­ни­е­то си до то­зи мо­мент, за ме­ч­ти­те и пра­к­ти­ка­та ка­то на­ча­ло на бъ­дещ про­фе­си­о­на­ли­зъм и от­да­де­ност  – че­те­те ка­к­во ни спо­де­ли Ни­кол в сле­д­ва­щи­те ре­до­ве.

-Без­с­пор­но фар­ма­ци­я­та е спе­ци­ал­ност, ко­я­то да­ва раз­ви­тие в мно­го ас­пе­к­ти, раз­ка­жи ни ка­к­во те по­д­ти­к­на към нея?

-Ко­га­то аз кан­ди­да­т­с­т­вах не зна­ех то­ч­но кол­ко все­о­б­х­ва­т­на е та­зи про­фе­сия, тъй ка­то ни­кой от мо­е­то се­мей­с­т­во или при­я­те­ли не бе­ше бли­зо до ме­ди­цин­с­ка­та сфе­ра. Из­б­рах та­зи спе­ци­ал­ност, за­що­то в учи­ли­ще ми бе­ше най-ин­те­ре­с­но по био­ло­гия и хи­мия. То­ва ми се от­да­ва­ше без про­б­лем и зна­ех,че кан­ди­да­т­с­т­ва­не­то в Ме­ди­цин­с­ки уни­вер­си­тет изи­с­к­ва вхо­дя­щи из­пи­ти то­ч­но по те­зи два пре­д­ме­та. Бях уве­ре­на, че не же­лая да уча ме­ди­ци­на, а съ­ще­в­ре­мен­но ис­кам да по­ма­гам на хо­ра­та, да съ­з­дам се­мей­с­т­во, без да се на­ла­га да да­вам но­щ­ни де­жур­с­т­ва и те­ле­фо­нът ми ви­на­ги да е вклю­чен за спе­шен слу­чай. Ис­ках да из­бе­ра про­фе­сия, с ко­я­то да бъ­да и са­мо­с­то­я­тел­но фи­нан­со­во оси­гу­ре­на. Ока­за се, че фар­ма­ци­я­та е съ­в­ку­п­но­ст­та от вси­ч­ки­те ми же­ла­ния, а фар­ма­це­в­тът е най-бли­з­ки­ят до хо­ра­та здра­вен спе­ци­а­лист. В Тър­го­ви­ще за­вър­ших сре­д­но­то си об­ра­зо­ва­ние в Пър­во СУ „Св.Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” в про­фи­ли­ра­на при­ро­до-ма­те­ма­ти­че­с­ка па­ра­лел­ка. Ви­на­ги ще съм бла­го­дар­на на мо­е­то учи­ли­ще и учи­те­ли­те там, за­що­то ми по­ка­за­ха как да уча, как да из­в­ли­чам най-ва­ж­на­та ин­фор­ма­ция и да си пра­вя ал­го­ри­тъм, чрез кой­то да я за­по­м­ня. То­ва из­к­лю­чи­тел­но мно­го ми по­мо­г­на за кан­ди­да­т­с­ту­ден­т­с­ки­те из­пи­ти и вси­ч­ки по­с­ле­д­ва­щи в уни­вер­си­те­та.

-Из­п­ла­ши­ха ли те в на­ча­ло­то вси­ч­ки ек­с­пер­т­ни по­з­на­ния, ко­и­то тря­б­ва­ше да ус­во­иш или те ам­би­ци­ра­ха?

-Се­га, след ка­то ве­че съм се­ме­с­т­ри­ал­но за­вър­ши­ла  мо­га да ка­жа,че за пет го­ди­ни и по­ло­ви­на във Фар­ма­це­в­ти­ч­ния фа­кул­тет пре­ми­нах през мно­го тру­д­но­с­ти.Пре­д­ме­ти­те, ко­и­то изу­ча­ва­х­ме пър­ви­те 3 го­ди­ни на 80% съ­в­па­да­ха с те­зи на ме­ди­ци­те. След то­ва ве­че за­по­ч­на­ха спе­ци­фи­ч­ни­те  – ка­то фар­ма­ко­ло­гия, те­х­но­ло­гия на ле­кар­с­т­ва­та, со­ци­ал­на фар­ма­ция и фар­ма­це­в­ти­ч­на хи­мия.То­га­ва раз­б­рах за­що да си ма­ги­с­тър- фар­ма­цевт е уни­кал­на про­фе­сия, чрез ко­я­то мо­жеш да по­ма­гаш на хо­ра­та за тя­х­но­то QALY. Бро­ят на QALY е бро­ят на го­ди­ни­те пъл­но здра­ве,ко­и­то са за­ме­не­ни от па­ци­ен­ти­те за броя го­ди­ни в бо­ле­с­т­но съ­с­то­я­ние.

-Ве­че си има­ла стаж в ап­те­ка, ка­к­во е да си от дру­га­та стра­на, ка­то спе­ци­а­лист по ле­кар­с­т­ва­та, кой­то да­ва ука­за­ния, раз­чи­та ме­ди­цин­с­ки ре­це­п­ти и при­ла­га на пра­к­ти­ка на­у­че­но­то?

-Все­ки бъ­дещ ма­ги­с­тър-фар­ма­цевт пре­ди явя­ва­не­то на пет­те дър­жа­в­ни из­пи­та и по­ла­га­не­то на кле­т­ва е длъ­жен да пре­ми­не през 6-ме­се­чен стаж в ап­те­ка.То­ва е стра­хо­т­но пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во, за­що­то ед­но е да го учиш от уче­б­ник и съ­в­сем дру­го да го при­ло­жиш на пра­к­ти­ка вър­ху ре­ал­ни па­ци­ен­ти. То­ва е още един мо­мент, в кой­то си да­ваш сме­т­ка кол­ко от­го­вор­на е про­фе­си­я­та. Ед­ни мо­гат да я пра­к­ти­ку­ват в ап­те­ка, дру­ги да са във фар­ма­це­в­ти­чен за­вод или фар­ма­це­в­ти­ч­на ком­па­ния, но не­за­ви­си­мо къ­де –  ние сто­им зад ма­ги­с­тър­с­ко­то си об­ра­зо­ва­ние и ня­ма­ме пра­во на ни­ка­к­ви гре­ш­ки. Мо­га да ка­жа, че чу­в­с­т­во­то да по­мо­г­неш на па­ци­ент, чрез зна­ни­я­та си е уни­кал­но и не­по­в­то­ри­мо,за то­ва оби­чам мо­я­та про­фе­сия и тя ме пра­ви из­к­лю­чи­тел­но ща­с­т­ли­ва.

-В хо­да на обу­че­ни­е­то, тру­д­ни­те из­пи­ти и за­дъл­бо­че­на­та по­д­го­то­в­ка, за ко­и­то тря­б­ва да си кон­цен­т­ри­ра­на, раз­б­ра­х­ме, че си има­ла ра­бо­т­ни по­се­ще­ния в чу­ж­би­на, за­е­д­но с дру­ги мла­ди хо­ра, изу­ча­ва­щи фар­ма­ция. То­ва да­ва ли ти до­пъл­ни­те­лен сти­мул за раз­ви­тие? Ка­к­во об­съ­ж­да­те с дру­ги­те мла­ди фар­ма­це­в­ти, ко­га­то пъ­ту­ва­те или има­те об­щи дей­но­с­ти и пра­к­ти­ки?

– Фар­ма­ци­я­та изи­с­к­ва за­дъл­бо­че­ни зна­ния,труд и упо­ри­тост, но и да­ва на­и­с­ти­на мно­го. В моя уни­вер­си­тет ос­вен сту­ден­т­с­ки съ­вет, има­ме  Бъл­гар­с­ка Фар­ма­це­в­ти­ч­на Сту­ден­т­с­ка Асо­ци­а­ция – (BPhSA), по ко­е­то се раз­ли­ча­ва­ме от дру­ги­те. Аз съм в съ­ве­та на оце­ни­тел­на­та ко­ми­сия и съм мно­го гор­да с не­й­но­то раз­ви­тие през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни.Про­ве­ж­да­ме мно­же­с­т­во­то здра­в­ни кам­па­нии, ка­к­то и об­мен на сту­ден­ти. По та­зи ли­ния през ме­сец юли бях 1 се­д­ми­ца на ле­тен уни­вер­си­тет в Из­мир. Там имах въз­мо­ж­но­ст­та да на­у­ча мно­го но­ви не­ща, свър­за­ни с про­фе­си­я­та, да се за­по­з­ная с ко­ле­ги от дру­ги дър­жа­ви, да на­п­ра­вя съ­по­с­та­в­ка на фар­ма­це­в­ти­ч­но­то ни­во в Бъл­га­рия и ця­ла Ев­ро­па, да на­ме­ря цен­ни при­я­те­ли и да имам не­за­б­ра­ви­ми спо­ме­ни. Те­зи кам­па­нии, сре­щи и пъ­ту­ва­ния ме мо­ти­ви­рат още по­ве­че и ме обо­га­тя­ват. Сле­д­ва­що­то съ­би­тие, на ко­е­то ще уча­с­т­вам е Кон­г­ре­сът в Бъл­га­рия през ап­рил 2019 г. За пър­ви път ние сме до­ма­ки­ни и гла­в­ни ор­га­ни­за­то­ри, та­ка че пре­д­с­то­ят но­ви въл­не­ния и от­го­вор­но­с­ти.

-Же­ла­ем ти ус­пех на­пред!

-Бла­го­да­ря!

 Ин­тер­вю на Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *