ДАРЕТЕ за Дома за сираци на отец Иван в с. Нови хан

Гру­па „Пан­те­лей Пъ­т­ник” и На­ро­д­но чи­та­ли­ще 1904 кв.Въ­бел, ор­га­ни­зи­рат бла­го­т­во­ри­тел­на кам­па­ния за съ­би­ра­не на про­ду­к­ти, ве­щи и па­ри­ч­ни сре­д­с­т­ва за До­ма за си­ра­ци на отец Иван в Но­ви хан. До то­зи мо­мент ве­че са съ­б­ра­ни до­с­та­тъ­чен брой дру­хи и обу­в­ки, же­ла­тел­но е кой­то по­же­лае да се от­зо­ве, да­ре­ни­я­та да бъ­дат от хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти, пе­рил­ни и по­чи­с­т­ва­щи пре­па­ра­ти. Има ну­ж­да още и от де­т­с­ки хра­ни, бе­бе­ш­ки ка­ши и пам­пер­си. Пре­д­по­чи­та се сто­ки­те да бъ­дат па­ке­ти­ра­ни. Мо­гат да се пре­до­с­та­вят и па­ри­ч­ни да­ре­ния, сре­щу до­ку­мент от Чи­та­ли­ще­то. По­мо­щи­те се съ­би­рат до края на м.се­п­тем­в­ри, все­ки ден от 8 до 12 ч. и от 14 до 18 ., в сгра­да­та на Чи­та­ли­ще­то в с.Въ­бел.
Тел. За връ­з­ка:0898521332

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *