ГЕОРГИ ТОШЕВ В ТЪРГОВИЩЕ

В пър­вия ден на се­п­тем­в­ри, в къ­с­ния го­рещ сле­до­бед, кни­жар­ни­ца „Хе­ли­кон” в Тър­го­ви­ще се из­пъл­ни с по­чи­та­те­ли и чи­та­те­ли на Ге­ор­ги То­шев. Вси­ч­ки го зна­ем ка­то из­ве­с­тен, до­ка­зал се жур­на­лист от ве­с­т­ни­ци, спи­са­ния и ме­дии, ка­к­то и с мно­го­то си ин­тер­вю­та с из­ве­с­т­ни ли­ч­но­с­ти.

В Тър­го­ви­ще оба­че Ге­ор­ги То­шев до­й­де, за да пре­д­с­та­ви сво­и­те био­г­ра­фи­ч­ни кни­ги. Сам за­по­ч­на с то­ва, че не е пи­са­тел и не се счи­та за та­къв, той е про­с­то съ­би­рач и раз­ка­з­вач на ин­те­ре­с­ни ис­то­рии, ща­с­т­лив е, че се е до­ко­с­нал до жи­во­та на та­ки­ва по­пу­ляр­ни ли­ч­но­с­ти и ве­ли­ки бъл­гар­с­ки ак­тьо­ри ка­то Не­ве­на Ко­ка­но­ва, Ка­тя Па­с­ка­ле­ва и Сте­фан Да­на­и­лов, чи­и­то био­г­ра­фи­ч­ни кни­ги е на­пи­сал. Ща­с­т­лив е и с то­ва, че те­зи хо­ра са го до­пу­с­на­ли до се­бе си, до­ве­ри­ли са со­б­с­т­ве­ни­те си ис­то­рии и са му по­вяр­ва­ли, че ще ги раз­ка­же по най-до­с­то­вер­ния и по­ч­тен на­чин. Раз­ка­за за съ­з­да­ва­не­то на вся­ка ед­на кни­га, за опо­з­на­ва­не­то на те­зи за­бе­ле­жи­тел­ни ли­ч­но­с­ти, до­с­ти­г­на­ли своя връх в бъл­гар­с­ко­то ки­но, твор­ци, за ко­и­то ид­ни­те по­ко­ле­ния тря­б­ва да че­тат и да зна­ят.

За­по­ч­на с кни­га­та за Не­ве­на Ко­ка­но­ва „Коя съм аз”, за въз­хи­ще­ни­е­то си от Не­ве­на ка­то чо­век и тво­рец, за то­ва, че кни­га­та ве­че е би­б­ли­о­г­ра­ф­с­ка цен­ност и не мо­же да се на­ме­ри на па­за­ра. Ин­те­ре­с­на е ис­то­ри­я­та по съ­з­да­ва­не­то на кни­га­та „Же­ни­те в мен” за Ка­тя Па­с­ка­ле­ва. Ръ­ко­пи­сът ве­че е бил го­тов за пе­чат, ко­га­то Ка­тя се раз­бо­ля­ва от рак на гър­ло­то. Тя не мо­же да го­во­ри и кон­та­к­ту­ва с не­го и с бли­з­ки­те си хо­ра пи­с­ме­но – чрез бе­ле­ж­ки. След смърт­та й, ня­кол­ко ка­шон­че­та с мно­го от те­зи бе­ле­ж­ки по­па­дат при не­го. Че­тей­ки ги Ге­ор­ги То­шев тол­ко­ва се впе­ча­т­ля­ва, че ко­рен­но про­ме­ня пре­д­с­та­ви­те си за та­зи чу­то­в­но та­лан­т­ли­ва, но ока­з­ва се чу­в­с­т­ви­тел­на и ра­ни­ма ли­ч­ност, че за­по­ч­ва кни­га­та си съ­в­сем от­на­ча­ло. Ис­ка да я пре­д­с­та­ви в най-све­т­ли­те то­но­ве на не­й­на­та ду­ше­в­ност, ка­то да­же ко­ри­ца­та й е в бя­ло. За сре­щи­те и кон­та­к­ти­те си със Сте­фан Да­на­и­лов го­во­ри с по лек ше­го­вит тон, с чу­в­с­т­во за ху­мор, но и с из­к­лю­чи­те­лен ре­с­пект и ува­же­ние към чо­ве­ка, кой­то са­мо на 26 го­ди­ни ве­че е по­пу­ля­рен и из­ве­с­тен, а за­па­з­ва оби­ч­та, ува­же­ни­е­то и при­з­на­ни­е­то на по­чи­та­те­ли­те си до днес. На­к­рая от­де­ли вни­ма­ние и на по­с­ле­д­на­та си кни­га, ко­я­то и да не сте фен на АБ­БА, тря­б­ва да има­те – за­що­то фе­но­ме­нът АБ­БА за­в­ла­дя 2018 го­ди­на. В кни­га­та “Mamma Mia! Фил­мът ABBA. Про­дъл­же­ни­е­то” е съ­б­ра­на ис­то­ри­я­та на гру­па­та, за­е­д­но с пре­п­ра­т­ки към но­вия филм. Част от ти­ра­жа на кни­га­та се пре­д­ла­га с диск – до­ку­мен­та­лен филм за гру­па­та – „АБ­БА.Тя­х­на­та ис­то­рия”. Раз­би­ра се, раз­ка­за и за ли­ч­ни­те кон­та­к­ти с чле­но­ве­те на гру­па­та, за то­ва, че е на­пи­сал кни­га за тях пре­ди тя­х­на­та раз­дя­ла, но се­га след съ­би­ра­не­то им и ма­ни­я­та по не­на­д­ми­на­та­та по по­пу­ляр­ност шве­д­с­ка гру­па се е по­я­ви­ла и но­ва­та му кни­га. На­к­рая Ге­ор­ги То­шев бла­го­да­ри на до­ма­ки­ни­те от кни­жар­ни­ца „Хе­ли­кон” за по­ка­на­та, за при­я­т­на­та об­с­та­но­в­ка да го­во­риш за кни­га сред кни­ги и по­чи­та­те­ли на кни­ги и обе­ща но­ви сре­щи. С удо­вол­с­т­вие бих слу­ша­ла от­но­во то­зи ув­ле­ка­те­лен раз­ка­з­вач на ис­то­рии – Ге­ор­ги То­шев.

Ни­на Ан­д­ре­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *