Подновяват маркировката на пешеходните пътеки в Търговище

В ход е опресняването на маркировката на пешеходните пътеки на територията на град Търговище. Дейностите се извършват от Общинското предприятие „Социални и охранителни дейности“. Продължете да четете Подновяват маркировката на пешеходните пътеки в Търговище

Регионален исторически музей с празнично работно време за Деня на Съединението

Регионален исторически музей – Търговище съобщава, че на 6 септември /четвъртък/ –  Ден на Съединението, официален празник, от 9.30 до 13.00 ч. ще бъде отворено за посещение с вход свободен Славейковото училище с постоянна експозиция „Възрожденска класна стая” и изложбите: Продължете да четете Регионален исторически музей с празнично работно време за Деня на Съединението

Община Търговище с прояви за Деня на Съединението

Община Търговище организира програма за Деня на Съединението – 6 септември, за да почетем заедно 133-та годишнина от съединението на Княжество България с Източна Румелия. Сутринта в празничния ден тържествено ще бъдат издигнати знамената на България, Европейския съюз и Търговище. Продължете да четете Община Търговище с прояви за Деня на Съединението

Глобяват 300 лв. собственик на куче за две нарушения

Наказателно постановление за липса на чип на домашно куче, което е било пуснато свободно в централната градска част и е стресирало дете, издаде Община Търговище. Продължете да четете Глобяват 300 лв. собственик на куче за две нарушения

КОГАТО СЕ ТРУДИШ С МЕРАК, УСПЯВАШ …

Съ­д­ба­та му е ка­то на все­ки се­ри­о­зен, ко­рав бъл­га­рин, свър­зан с ко­ре­ни­те, със зе­мя­та, с ро­д­но­то мя­с­то, ко­е­то през це­лия си жи­вот ря­д­ко, са­мо по слу­же­б­ни де­ла, е на­пу­с­кал. Продължете да четете КОГАТО СЕ ТРУДИШ С МЕРАК, УСПЯВАШ …

ГЕОРГИ ТОШЕВ В ТЪРГОВИЩЕ

В пър­вия ден на се­п­тем­в­ри, в къ­с­ния го­рещ сле­до­бед, кни­жар­ни­ца „Хе­ли­кон” в Тър­го­ви­ще се из­пъл­ни с по­чи­та­те­ли и чи­та­те­ли на Ге­ор­ги То­шев. Вси­ч­ки го зна­ем ка­то из­ве­с­тен, до­ка­зал се жур­на­лист от ве­с­т­ни­ци, спи­са­ния и ме­дии, ка­к­то и с мно­го­то си ин­тер­вю­та с из­ве­с­т­ни ли­ч­но­с­ти. Продължете да четете ГЕОРГИ ТОШЕВ В ТЪРГОВИЩЕ

ФАРМАЦЕВТЪТ Е НАЙ-БЛИЗКИЯТ ДО ХОРАТА ЗДРАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

В еже­д­не­ви­е­то си ние все по-че­с­то има­ме ну­ж­да от кон­сул­та­ция с фар­ма­цевт. Оти­вай­ки в ап­те­ка­та, за да ку­пим ну­ж­ни­те ни ле­кар­с­т­ва или ме­ди­ка­мен­ти, ед­ва ли се за­ми­с­ля­ме кол­ко от­го­вор­на и на­пре­г­на­та е та­зи про­фе­сия. С из­не­на­да оба­че ви­ж­да­ме, че все по­ве­че мла­ди хо­ра из­би­рат фар­ма­це­в­ти­ка­та за свой про­фе­си­о­на­лен път. Продължете да четете ФАРМАЦЕВТЪТ Е НАЙ-БЛИЗКИЯТ ДО ХОРАТА ЗДРАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

ЛИЛЯК – Българщина: празници, обичаи, песни, предания

Ка­з­ват, че един на­род е жив, до­ка­то  по­м­ни тра­ди­ци­и­те си. За­то­ва се опи­тах да съ­бе­ра то­ва, ко­е­то е ос­та­на­ло в па­мет­та на ли­ля­к­ча­ни… Бъл­гар­щи­на­та… И се на­дя­вам да я пре­да­дем на те­зи, ко­и­то ид­ват след нас, за да за­па­зим ду­ха и ли­ка си… И да ни има… Продължете да четете ЛИЛЯК – Българщина: празници, обичаи, песни, предания

338 СА ПОСТЪПИЛИТЕ НА РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През ЮЛИ по­с­тъ­пи­ли­те на ра­бо­та ре­ги­с­т­ри­ра­ни без­ра­бо­т­ни от об­ласт Тър­го­ви­ще са 338. За­по­ч­на­ли­те ра­бо­та без­ра­бо­т­ни без ква­ли­фи­ка­ция са 147, с ра­бо­т­ни­че­с­ка про­фе­сия – 108, а спе­ци­а­ли­с­ти­те със сре­д­но спе­ци­ал­но и ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние – 83. Продължете да четете 338 СА ПОСТЪПИЛИТЕ НА РАБОТА БЕЗРАБОТНИ