“МАМИНО ДЕТЕНЦЕ” – НА ТЪРГОВИЩКА СЦЕНА

След ка­то те­а­тъ­ра да­де страт на новия спе­к­та­къл  „Мо­ят най-до­бър при­я­тел”с ре­жи­сьор Вла­ди­мир Пе­т­ков с уча­с­ти­е­то на Кра­си Ран­ков, вче­ра за­по­ч­на­ха ре­пе­ти­ци­и­те и  на спе­к­та­къ­лът за де­ца и въз­ра­с­т­ни “Ма­ми­но­то де­тен­це”.

Сю­же­т­на­та ли­ния на пре­д­с­та­в­ле­ни­е­то „Ма­ми­но де­тен­це” ни сре­ща с ге­рои от ед­но­и­мен­на­та по­вест на го­ле­мия бъл­гар­с­ки въз­ро­ж­де­нец и ре­во­лю­ци­о­нер Лю­бен Ка­ра­ве­лов, спо­де­ля та­лан­т­ли­вия ре­жи­сьор  Съ­би Съ­бев,по­с­та­вил на Тър­го­ви­щ­ка сце­на ед­ни от най-ху­ба­ви­те за­г­ла­вия  „Три­ма­та бра­тя и ла­мя­та”, “До­ко­с­ни ме”, “Зъ­б­ки мои ,бе­ли зъ­б­ки”, „По­лет,про­лет и про­зо­рец”, “Чифт обу­в­ки”, “Сър­ди­ти­ят чи­ч­ко”, „Не­ве­ро­я­т­ни­те при­к­лю­че­ния на ми­с­тър Хе­пи” и” Лю­бо­в­та на три­те по­р­то­ка­ла”.                                                                             

Чор­ба­джи Не­но и же­на му Не­но­ви­ца са един па­ро­ди­ен мо­дел на па­т­ри­ар­хал­но­то об­ще­с­т­во от въз­ро­ж­ден­с­ка Бъл­га­рия.Чор­ба­джий­с­т­во­то ка­то съ­с­ло­вие,по­гъл­на­то от тру­па­не­то на па­ри,ле­ност, пре­не­б­ре­же­ние към дру­ги­те, не мо­же да въз­пи­та до­с­той­но за ува­же­ние по­ко­ле­ние.Та­къв е на­с­ле­д­ни­кът на чор­ба­джий­с­ка­та фа­ми­лия – Ни­кол­чо.”Кру­ша­та не па­да по-да­леч от дър­во­то” е ка­зал на­ро­дът. В на­ше­то пре­д­с­та­в­ле­ние „Па­да­не­то на кру­ша­та сру­т­ва ця­ло­то дър­во”. В еки­па  уча­с­т­ват: Га­ли­на Аба­джи­ма­ри­но­ва- дъл­го­го­ди­шен сце­но­г­раф и ху­до­ж­ник на ко­с­тю­ми­те, ка­к­то и мла­ди­те  ак­тьо­ри:  Ата­нас Ма­х­нев,Йор­дан Лю­бо­ми­ров,Мар­га­ри­та Мар­ко­ва,Ни­ко­ла Шо­пов,Го­ри­ца Ра­де­ва и но­во­то по­пъл­не­ние на тру­па­та на те­а­тъ­ра, ак­тьо­ра-Цве­тан Ко­лев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *