КОЛКО СА ХАРЧОВЕТЕ ОКОЛО ЕДИН ПЪРВОКЛАСНИК

Съ­в­сем ско­ро, след двай­се­ти­на дни, жи­во­тът на по­ч­ти вся­ко се­мей­с­т­во ко­рен­но ще се про­ме­ни. На­б­ли­жа­ва 15-ти се­п­тем­в­ри- осо­бе­но ва­ж­на да­та и за ро­ди­те­ли, и за уче­ни­ци. Ве­че за­по­ч­на пре­д­п­ра­з­ни­ч­на­та су­е­т­ня по по­д­го­то­в­ка­та на  пър­во­к­ла­с­ни­ци­те-къ­де, ка­к­во, как...

Ока­з­ва се, че ме­ж­ду 200 и 300 лв. ще бъ­дат хар­чо­ве­те око­ло един пър­во­лак, кой­то за пръв път ще при­с­тъ­пи пра­га на учи­ли­щ­ния двор.

То­ва по­ка­з­ва един бърз об­ход по тър­го­ви­щ­ки­те кни­жар­ни­ци, къ­де­то най-че­с­то ще на­ме­ри­те уче­б­ни­те по­со­бия от за­дъл­жи­тел­ния спи­сък / ако не ре­ши­те да из­ча­ка­те ука­за­ни­я­та на за­дъл­жи­тел­на­та пър­ва ро­ди­тел­с­ка сре­ща/ Оча­к­ват Ви  и ос­та­на­ли­те ма­га­зи­ни за ра­ни­ца, спор­т­но об­ле­к­ло и др.

И та­ка…Най-скъ­па е ра­ни­ца­та. Е, раз­би­ра се, има и от по-ев­ти­ни­те по 30-40 лв., но те пък бър­зо се раз­па­дат. Ра­ни­ци с ор­то­пе­ди­чен гръб и ди­ша­ща ма­те­рия за­по­ч­ват от 60-70 лв./ мо­же да сти­г­нат и до 200 лв., ако са мар­ко­ви/. Не­се­сер за уче­ни­че­с­ки по­со­бия, по­не с три ци­па /12-20 лв./, блок за ри­су­ва­не и вси­ч­ко не­об­хо­ди­мо око­ло то­ва /6-7 лв./, по­ма­га­ла по от­дел­ни­те пре­д­ме­ти /ме­ж­ду 20 и 50 лв./ От­дел­но, раз­хо­ди за спор­т­но об­ле­к­ло-ан­цуг, гу­мен­ки, бя­ла те­ни­с­ка. Към вси­ч­ко то­ва при­ба­вя­ме и още сто­ти­на ле­ва, ако учи­ли­ще­то е ре­ши­ло да въ­ве­ж­да уни­фор­ми…

В край­на сме­т­ка, 200 лв. ще се ока­жат твър­де мал­ко, за да тръ­г­не Ва­ши­ят мал­чу­ган на учи­ли­ще. И мно­го се лъ­же­те, ако смя­та­те, че то­ва е вси­ч­ко… Вси­ч­ко за­по­ч­ва от 15 се­п­тем­в­ри/ та­зи го­ди­на- от 17 се­п­тем­в­ри/ . Ка­к­во то­ч­но, ще раз­бе­ре­те по-къ­с­но…

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *