“ВПЕЧАТЛЕН СЪМ ОТ ПРОМЕНЕНО ТЪРГОВИЩЕ, ИМА С КАКВО ДА СЕ ГОРДЕЕТЕ…”

Де­ле­га­ция от Гер­ма­ния, во­де­на от кме­та на гр. Ко­т­бус г-н Хол­гер Келх, е на три­д­не­в­но по­се­ще­ние в Тър­го­ви­ще. По вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция го­с­ти­те спо­де­ли­ха впе­ча­т­ле­ни­я­та си от гра­да ни и ме­с­та­та, ко­и­то са ус­пе­ли да по­се­тят.

„Ис­кам да ви по­з­д­ра­вя за из­ми­на­тия път и по­с­ти­г­на­ти­те ре­зул­та­ти”, бя­ха пър­ви­те ду­ми на гра­до­на­чал­ни­ка на Ко­т­бус. За­е­д­но с не­го от Гер­ма­ния пъ­ту­ват и г-н Ма­ну­ел Хел­биг, на­чал­ник от­дел „Пъ­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция” и г-жа Кри­с­ти­на Ма­ри­он Ной­ман, на­чал­ник от­дел „Ме­ж­ду­на­ро­д­ни връ­з­ки” в Гра­д­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция в Ко­т­бус.

„Ус­та­но­ви­х­ме, че бли­зо 10 го­ди­ни не е има­ло ви­зи­та от стра­на на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на гр.Ко­т­бус в Тър­го­ви­ще и по­д­но­вя­ва­не­то на кон­та­к­ти­те е по­ло­жи­те­лен знак за за­дъл­бо­че­ни­те уси­лия за ме­ж­ду­на­ро­ден об­мен във вза­и­мен ин­те­рес”, спо­де­ли пред жур­на­ли­с­ти­те кме­тът на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров.

Той спо­де­ли, че в про­г­ра­ма­та на ви­зи­та­та на го­с­ти­те от Гер­ма­ния са се по­с­та­ра­ли да вклю­чат и кра­т­ко пре­д­с­та­вя­не на ис­то­ри­че­с­ки обе­к­ти и за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти, тъй ка­то ед­на от це­ли­те на съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во­то е и раз­ви­тие на ту­ри­с­ти­че­с­ки об­мен. Де­ле­га­ци­я­та от по­б­ра­ти­ме­ния ни град е по­се­ти­ла дво­ре­ца в Бал­чик и Дво­ра на Ки­ри­ли­ца­та в Пли­с­ка. В Тър­го­ви­ще пък са ре­а­ли­зи­ра­ни сре­щи във фир­ма „Хо­ваг”, за­во­ди­те от стъ­к­лар­с­кия ком­п­лекс и но­во­то пре­д­п­ри­я­тие за ба­г­ре­не на те­к­с­тил и об­ле­к­ла.

Кме­тът на Ко­т­бус ка­за, че е впе­ча­т­лен от про­ме­не­ния ни цен­тър, об­но­ве­ни­те ули­ци, но­ви­те жи­ли­щ­ни сгра­ди и най-ве­че ико­но­ми­че­с­ко­то раз­ви­тие на гра­да ни за то­зи 10-го­ди­шен пе­ри­од, от­ко­га­то е би­ла по­с­ле­д­на­та им ви­зи­та.

„Раз­би­ра се до­с­та не­ща още мо­гат да се на­п­ра­вят, но на­ча­ло­то си ли­чи. Има с ка­к­во да се гор­де­е­те в Тър­го­ви­ще”, за­я­ви Хол­гер Келх. По ду­ми­те му ще се тър­сят и раз­ли­ч­ни про­г­ра­ми за мла­де­ж­ки и кул­ту­рен об­мен ме­ж­ду два­та гра­да, ко­и­то до­пъл­ни­тел­но да за­дъл­бо­чат съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во­то.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *