ШАНС ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

От 15 ав­густ 2018 г. Аген­ци­я­та по за­е­то­ст­та за­по­ч­на да на­би­ра за­я­в­ки за обу­че­ния и за­е­тост на без­ра­бо­т­ни ли­ца с трай­ни ув­ре­ж­да­ния. За­я­в­ки­те  се при­е­мат по но­вия ком­по­нент II на про­ект „Обу­че­ния и за­е­тост за мла­ди­те хо­ра” – за без­ра­бо­т­ни ли­ца с трай­ни ув­ре­ж­да­ния до 29 го­ди­ни вкл., и по но­вия ком­по­нент II на про­ект „Обу­че­ния и за­е­тост” – за без­ра­бо­т­ни ли­ца с трай­ни ув­ре­ж­да­ния на въз­раст над 29 го­ди­ни. 

Бли­зо 5000 ли­ца с ув­ре­ж­да­ния са за­по­ч­на­ли ра­бо­та през пър­ва­та по­ло­ви­на на 2018 г. с по­с­ре­д­ни­че­с­т­во­то на Аген­ци­я­та по за­е­то­ст­та, ка­то по­ве­че от 1500 от тях са вклю­че­ни в су­б­си­ди­ра­на за­е­тост. Към мо­мен­та по про­е­к­ти­те „Обу­че­ния и за­е­тост за мла­ди­те хо­ра” и „Обу­че­ния и за­е­тост” ус­т­ро­е­ни­те на ра­бо­та хо­ра с ув­ре­ж­да­ния са 884.

Все­ки ра­бо­то­да­тел, кой­то же­лае да на­е­ме без­ра­бо­т­ни ли­ца с трай­ни ув­ре­ж­да­ния по ком­по­нент II на про­е­к­ти­те, мо­же да по­да­де за­я­в­ка за раз­к­ри­ва­не на сво­бо­д­ни ра­бо­т­ни ме­с­та спо­ред сво­и­те по­т­ре­б­но­с­ти във вси­ч­ки бю­ра по тру­да в стра­на­та. На то­зи етап от из­пъл­не­ни­е­то, без­ра­бо­т­ни­те ли­ца с трай­ни ув­ре­ж­да­ния, одо­б­ре­ни от ра­бо­то­да­те­ли­те, ще мо­гат да пре­ми­нат про­фе­си­о­нал­но обу­че­ние и/или обу­че­ние за при­до­би­ва­не на клю­чо­ва ком­пе­тен­т­ност с ва­у­че­ри (съ­г­ла­с­но ПМС № 280/ 2015 г.). За­я­в­ки от ра­бо­то­да­те­ли­те ще се при­е­мат на хар­ти­ен но­си­тел ли­ч­но или чрез пъл­но­мо­щ­ник в бю­ра­та по тру­да в стра­на­та.

Раз­ме­рът на от­пу­с­на­та­та без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ по но­вия ком­по­нент II на про­ект „Обу­че­ния и за­е­тост за мла­ди­те хо­ра” е 8 854 936 млн. ле­ва, а на про­ект „Обу­че­ния и за­е­тост” – 10 000 000 млн. ле­ва. Оча­к­ва­ни­я­та са с пла­ни­ра­ни­те сре­д­с­т­ва да се оси­гу­ри за­е­тост на 200 мла­де­жи до 29 го­ди­ни и 800 ли­ца над 29 го­ди­ни с трай­ни ув­ре­ж­да­ния.

Пре­с­цен­тър на

Аген­ци­я­та по за­е­то­ст­та

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *