УЧАСТИЕ НА ДУХОВИЯ НИ ОРКЕСТЪР В ПРАЗНИЦИТЕ ЗА ДИКО ИЛИЕВ

Hа 17, 18 и 19 ав­густ Ду­хо­ви­ят ор­ке­с­тър при Об­щи­на Тър­го­ви­ще с ди­ри­гент Кра­си­ми­ра Ко­ла­ро­ва, пре­д­с­та­ви гра­да ни на XXII пра­з­ни­ци на ду­хо­ви­те ор­ке­с­т­ри „Ди­ко Или­ев” и тър­же­с­т­ва­та по слу­чай 120 го­ди­ш­ни­на­та от ро­ж­де­ни­е­то на Ди­ко Или­ев – Оря­хо­во 2018 г., с ме­ж­ду­на­ро­д­но уча­с­тие.

В пра­з­ни­ци­те уча­с­т­ваха съ­с­та­ви и го­с­ти от Ру­мъ­ния, Ма­ке­до­ния и Сър­бия. От­к­рита бе и ре­но­ви­ра­на­та къ­ща-му­зей на Ди­ко Или­ев, също така бе да­дено име и на Мла­де­ж­кия ду­хов ор­ке­с­тър – Ди­ко Или­ев. Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия „Проф. Ма­рин Вър­ба­нов” от­к­ри пле­нер „Оря­хо­в­с­ки щри­хи” и арт ра­бо­тил­ни­ца за де­ца и уче­ни­ци.

Ку­по­нът за де­ца­та бе во­ден от Ро­си Ки­ри­ло­ва и кло­у­на Джу­джи, а пъ­с­т­ра­та фол­к­лор­на пле­те­ни­ца бе пре­д­с­та­ве­на от Ака­де­ми­ч­ния фол­к­ло­рен ан­сам­бъл. Ве­чер­ни­те пло­ща­д­ни кон­цер­ти бяха по­ве­ре­ни на Б.Т.Р., Да­ра, Ге­ри-Ни­кол, DJ Мо­ник и др.

Ду­хов ор­ке­с­тър-Тър­го­ви­ще уча­с­т­ва в де­фи­ле и във ве­че­рен кон­церт на пло­ща­да със са­мо­с­то­я­тел­на ат­ра­к­ти­в­на про­г­ра­ма, вклю­ч­ва­ща за­дъл­жи­тел­но про­из­ве­де­ния на Ди­ко Или­ев, бъл­гар­с­ки пи­е­си и хи­то­ве на све­то­в­на­та му­зи­кал­на сце­на – Europe, Sting и др. Ор­ке­с­т­ра­ци­и­те на про­из­ве­де­ни­я­та на Ду­хо­вия ор­ке­с­тър бяха на на­ши­те ко­ле­ги Илия Или­ев и Иван Сто­я­нов. А со­лист бе пе­ви­цата Ва­ле­рия Пей­че­ва.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *