СПОМЕН ЗА ПРОФ. ГАНЧО ПАПУРОВ

Три ме­се­ца след кончината на на­шия зем­ляк и по­че­тен гра­ж­да­нин на Тър­го­ви­ще проф. д-р Ган­чо Па­пу­ров, не­го­ви­те най-бли­з­ки ро­д­с­т­ве­ни­ци и при­я­те­ли от­да­до­ха по­чит към ли­ч­но­ст­та и де­ло­то му. По вре­ме на по­ме­на при­съ­с­т­ва­щи­те спо­де­ли­ха как ще го за­по­м­нят в сър­ца­та си, раз­ка­за­ха ня­кои яр­ки спо­ме­ни с не­го, слу­ч­ки от де­т­с­т­во­то, от лю­би­мо­то му се­ло Вар­дун, къ­де­то вся­ка го­ди­на по­се­ща­ва с го­ля­мо же­ла­ние, про­че­то­ха не­го­ви сти­хо­ве и пи­с­ма и др.

Друг по­че­тен гра­ж­да­нин на Тър­го­ви­ще и мно­го бли­зък при­я­тел на про­фе­со­ра спо­де­ли с при­съ­с­т­ва­щи­те на­ме­ре­ни­е­то на гру­па ин­те­ле­к­ту­ал­ци да вне­сат в Об­щин­с­ки съ­вет – Тър­го­ви­ще пре­д­ло­же­ние за уч­ре­дя­ва­не на ГО­ДИ­Ш­НА НА­Г­РА­ДА на име­то на Ган­чо Па­пу­ров.

„Иде­я­та ни е на­г­ра­да­та на име­то на про­фе­со­ра да бъ­де връ­ч­ва­на на из­тъ­к­на­ти ме­с­т­ни ле­ка­ри, пу­б­ли­ци­с­ти, об­ще­с­т­ве­ни­ци и да­ро­ви­ти мла­ди хо­ра. А то­ва да се слу­ч­ва на 14 май – Де­нят на Тър­го­ви­ще”, обя­с­ни още Ра­до­с­лав Чер­ке­зов.

Та­зи да­та съ­що не е слу­чай­на, ся­каш, за да ос­та­не свър­зан и във ве­ч­но­ст­та с ро­д­ния си край, проф. Па­пу­ров си оти­де имен­но в Де­ня на Тър­го­ви­ще. По ду­ми­те на г-н Чер­ке­зов, та­къв из­ве­с­тен ле­кар у нас и в чу­ж­би­на, из­дал де­се­т­ки ме­ди­цин­с­ки пу­б­ли­ка­ции, съ­т­во­рил мно­же­с­т­во по­е­ти­ч­ни, бе­ле­т­ре­с­ти­ч­ни твор­би, по­с­ве­те­ни на на­шия край и хо­ра­та в не­го, да­ри­тел и кра­е­вед, не­за­б­ра­вим ро­до­лю­бец към Тър­го­ви­ще и ро­д­но­то си се­ло Вар­дун, за­с­лу­жа­ва име­то му да бъ­де про­дъл­же­но и вър­ху ед­но та­ко­ва го­ди­ш­но от­ли­чие, ко­е­то да бъ­де мо­рал­но и ду­хо­в­но вдъ­х­но­ве­ние за друг за­с­лу­жил тър­го­ви­ще­нец.

Пре­д­ло­же­ни­е­то бе по­д­к­ре­пе­но и по­д­пи­са­но от вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи и сле­д­ва да бъ­де вне­се­но до пре­д­се­да­те­ля на Об­щин­с­ки съ­вет Тър­го­ви­ще инж. Ха­ти­дже Али­е­ва.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *