КРАСИ РАНКОВ МЕЖДУ СЪПРУГА И ЛЮБОВНИЦА ВЪВ ФРЕНСКА КОМЕДИЯ

Ко­ми­ч­ни си­ту­а­ции със съ­п­ру­га, лю­бо­в­ни­ца и при­я­тел ще за­п­ле­те зве­з­д­ни­ят ак­тьор Кра­си­мир Ран­ков за­е­д­но с още че­ти­ри­ма ак­тьо­ри в най-но­ва­та пре­ми­е­ра на Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър в Тър­го­ви­ще.

След ка­то за­к­ри ми­на­лия те­а­т­ра­лен се­зон със „Сън в ля­т­на нощ” от Уи­лям Ше­к­с­пир, вче­ра те­а­тъ­рът да­де на­ча­ло на ре­пе­ти­ци­и­те на френ­с­ка­та ко­ме­дия „Мо­ят най-до­бър при­я­тел”. С ре­жи­су­ра­та на пи­е­са­та, ко­я­то се по­с­та­вя за пър­ви път у нас, се за­е­ма Вла­ди­мир Пе­т­ков, кой­то има в био­г­ра­фи­я­та си над 65 те­а­т­рал­ни по­с­та­но­в­ки у нас и в чу­ж­би­на. В еки­па на спе­к­та­къ­ла са още Бо­жи­дар По­п­чев и Ива­на Сто­я­но­ва, ко­и­то иг­ра­ха и в по­с­ле­д­на­та пре­ми­е­ра на тър­го­ви­щ­кия те­а­тър – „Сън в ля­т­на нощ”, Гре­та Не­дел­че­ва и Да­ни­е­ла Фи­ли­по­ва. Сце­но­г­раф е Жа­не­та Ива­но­ва.

Сю­же­тът на „Мо­ят най-до­бър при­я­тел” за­п­ли­та в ко­ми­ч­но-аб­сур­д­ни си­ту­а­ции две при­я­тел­с­ки съ­п­ру­же­с­ки двой­ки, ка­то пи­кан­т­на­та по­д­ро­б­ност е, че в от­но­ше­ни­я­та им се на­ме­с­ва и бре­мен­на лю­бо­в­ни­ца. Пре­ми­е­ра­та е на 5 ок­том­в­ри. Пи­е­са­та е на­пи­са­на от един от най-про­чу­ти­те френ­с­ки дра­ма­тур­зи – Ерик Асус. Ос­вен сце­на­рист на мно­го фил­ми и се­ри­а­ли, Асус е ав­тор на над 80 пи­е­си, ко­и­то се иг­ра­ят в го­ле­ми­те те­а­т­ри на Па­риж и в це­лия свят. Той е по­з­нат и на бъл­гар­с­ка­та пу­б­ли­ка с пи­е­са­та „Бра­ч­на­та илю­зия”, за ко­я­то има на­г­ра­да „Мо­ли­ер”. „Спрях се на та­зи пи­е­са, тъй ка­то Асус ус­пя­ва, пре­кар­вай­ки ге­ро­и­те през ко­ме­дий­ни за нас, зри­те­ли­те, но дра­ма­ти­ч­ни за са­ми­те тях си­ту­а­ции, во­дей­ки ни към то­ва, как все­ки тър­си сми­съ­ла в то­зи жи­вот, как ос­ми­с­ля сво­е­то би­ту­ва­не по най-до­б­рия на­чин. Все­ки един пер­со­наж в нея е мно­го раз­ли­чен и съм убе­ден, че раз­ли­ч­ни­те зри­те­ли ще съ­у­ме­ят да на­ме­рят с ко­го от тях да се иден­ти­фи­ци­рат”, ка­з­ва Пе­т­ков за спе­к­та­къ­ла. Вла­ди­мир Пе­т­ков е за­вър­шил НА­Т­ФИЗ „Кръ­с­тьо Са­ра­фов” в кла­са на проф. Ана­с­тас Ми­хай­лов, бил е аси­с­тент-ре­жи­сьор на Ви­ли Цан­ков, Ле­он Да­ни­ел и Гри­ша Ос­т­ро­в­с­ки. Ра­бо­тил е в те­а­т­ри­те в Ди­ми­т­ро­в­г­рад, Па­зар­джик, Сли­вен, Тър­го­ви­ще, Кю­с­тен­дил, Ям­бол, Ру­се, Те­а­тър „Со­фия”, ТР „Сфу­ма­то”, „Въз­ра­ж­да­не” и Са­ти­ри­ч­ния те­а­тър. Спе­ци­а­ли­зи­рал е във Фран­ция със сти­пен­дия на френ­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во и е за­щи­тил до­к­то­ран­ту­ра в Сор­бо­на­та. Има над 65 по­с­та­но­в­ки по съ­в­ре­мен­ни и кла­си­че­с­ки ав­то­ри, не­го­ви спе­к­та­к­ли са от­к­ри­ва­ли Ави­ньон­с­кия те­а­т­ра­лен фе­с­ти­вал. Ра­бо­тил е и в Ка­на­да, ръ­ко­во­дил е ате­ли­е­та по ак­тьор­с­ко май­с­тор­с­т­во в Бъл­га­рия и Фран­ция. Пре­по­да­вал е в Те­а­т­ра­лен ко­леж „Лю­бен Гройс”, Нов бъл­гар­с­ки уни­вер­си­тет и НА­Т­ФИЗ „Кръ­с­тьо Са­ра­фов”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *