ОГРОМНА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ЕКИПА НА “СПЕШНА ПОМОЩ”!

Еже­д­не­в­но слу­ша­ме за по­бои и ру­га­т­ни сре­щу еки­пи на спе­ш­на по­мощ и ле­ка­ри, но ед­ва ли си да­ва­ме сме­т­ка за си­ла­та на ду­ха на те­зи хо­ра, ко­и­то оти­вай­ки на ад­рес или про­из­ше­с­т­вие не зна­ят на кол­ко те­жък слу­чай ще се ока­жат и кол­ко­то и по­д­го­т­ве­ни да са, тря­б­ва да съ­че­та­ят ле­кар­с­ки про­фе­си­о­на­ли­зъм, са­мо­о­б­ла­да­ние и не на по­с­ле­д­но мя­с­то – тря­б­ва да са пси­хо­ло­зи, за да ко­му­ни­ки­рат аде­к­ва­т­но с бли­з­ки­те на па­ци­ен­ти­те…

На фо­на на те­зи раз­ми­с­ли ис­кам да из­ка­жа ог­ром­на бла­го­дар­ност на еки­па на Спе­ш­на по­мощ – Тър­го­ви­ще, озо­вал се на зов за по­мощ на 29 юли 2018 г. Ка­сае се за млад чо­век, ди­а­бе­тик, из­па­д­нал в мно­го те­ж­ка хи­по­г­ле­ки­мия.

На ета­па, ко­га­то осъ­з­на­х­ме, че сме без­по­мо­щ­ни да по­мо­г­нем, по­з­въ­ни­х­ме на Спе­ш­на по­мощ. Взе­май­ки пре­д­вид не­пре­д­ви­ди­мо­ст­та на слу­чая, при нас след 7-8 ми­ну­ти се озо­ва­ха не един, а два­ма спе­ци­а­ли­с­ти – мед.фел­д­шер Те­о­до­ра Ге­ор­ги­е­ва и  Сте­ли­ян Ва­си­лев. За мно­го кра­т­ко вре­ме те ов­ла­дя­ха кри­ти­ч­на­та си­ту­а­ция. Из­ча­ка­ха да пре­ми­не опа­с­но­ст­та и се от­те­г­ли­ха.

Не знам да­ли сме ус­пе­ли да бла­го­да­рим, за­то­ва ка­з­вам – БЛА­ГО­ДА­РЯ! Бла­го­да­ря за про­фе­си­о­на­ли­з­ма! Бла­го­да­ря за чо­ве­ч­но­ст­та! Бла­го­да­ря за ти­хи­те по­бе­ди в еже­д­не­в­ни­те схва­т­ки със смърт­та! БЛА­ГО­ДА­РЯ!

Снежана Колева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *