КОГАТО МЕЧТИТЕ СЕ СБЪДВАТ

Гру­па от Учи­тел­с­кия пен­си­о­нер­с­ки клуб „П.Р.Сла­вей­ков” гр.Тър­го­ви­ще про­ве­до­х­ме ек­с­кур­зия с ръ­ко­во­ди­тел Сто­ян­ка Сре­б­ро­ва.

По­се­ти­х­ме му­зей­ни­те сбир­ки в с.Гор­с­ко Аб­ла­но­во, ма­на­с­ти­ра „Све­та Ма­ри­на” и Ая­з­мо­то с ле­ко­ви­та­та во­да, скал­ния ма­на­с­тир в с.Бе­сар­бо­во и пе­ще­ра­та „Ор­ло­ва чу­ка” край с.Пе­пе­ли­на. Тя е от­к­ри­та през 1941 г. и е вто­ра по дъл­жи­на (14 км) след „Ду­х­ла­та” (17 км).

В пе­ще­ра­та има го­ля­ма по­пу­ла­ция от при­ле­пи и са­мо в нея има бял при­леп. Тя е най-то­п­ла­та пе­ще­ра в Бъл­га­рия /14 гра­ду­са/ це­ло­го­ди­ш­но.

Въз­хи­ти­х­ме се на при­чу­д­ли­ви­те скал­ни об­ра­зо­ва­ния, а ек­с­кур­зо­во­дът Илия Или­ев на­п­ра­ви пре­жи­вя­ва­не­то ни не­за­б­ра­ви­мо с из­пъл­не­ние на пе­с­ни в „Кон­цер­т­на­та за­ла” по бу­ле­вард „Шан-з-Ели­зе”, сбъ­д­ва­не на ме­ч­ти­те при въл­ше­б­но­то из­вор­че и дру­ги.

При­б­ра­х­ме се ве­се­ли и до­вол­ни, за­ре­де­ни с мно­го при­я­т­ни впе­ча­т­ле­ния и же­ла­ние за но­ви пъ­ту­ва­ния.

До­н­ка Йор­да­но­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *