ВЪЗХИТЕН СЪМ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И ОТНОШЕНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ В МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ

В раз­га­ра на ля­то­то, от­пу­с­ки­те, вре­ме­то за от­дих и по­чи­в­ка за ня­кои хо­ра се ока­з­ва пе­ри­од на пре­пя­т­с­т­вия и из­пи­та­ния. Та­ка се слу­ч­ва и с Ивай­ло Или­ев, кой­то пре­тър­пя­ва опе­ра­ция на дя­с­на­та ръ­ка. Раз­би­ра се, на все­ки мо­же да се слу­чи да по­с­т­ра­да или да се на­ра­ни, но Ивай­ло ни раз­ка­за кол­ко впе­ча­т­лен е от от­но­ше­ни­е­то на ле­ка­ри­те в МБАЛ-Тър­го­ви­ще и как са му по­мо­г­на­ли по най-бър­зия на­чин.

„Са­ми­ят аз по­д­хо­дих с не до­с­та­тъ­ч­на се­ри­о­з­ност към про­б­ле­ма, ко­га­то си на­ра­них ръ­ка­та и ня­кол­ко дни изо­б­що не оти­дох при спе­ци­а­лист, ми­с­лей­ки, че ще ми ми­не. Про­дъл­жих да хо­дя на ра­бо­та, но ръ­ка­та ми за­по­ч­ва­ше да се на­ду­ва с все­ки из­ми­нал ден, а бол­ка­та ста­ва­ше по-сил­на”, раз­ка­з­ва Ивай­ло.

Ли­ч­ни­ят му ле­кар д-р Ири­на Ра­ду­ше­ва ве­д­на­га му да­ва на­п­ра­в­ле­ние и д-р Юли­ян До­н­чев му пра­ви рен­т­ге­но­ва сним­ка.

„Из­к­лю­чи­тел­но бър­зо д-р До­н­чев ми на­п­ра­ви сним­ка­та, по­с­та­ви ми ди­а­г­но­за­та и с дру­ги­те спе­ци­а­ли­с­ти я ко­мен­ти­ра­ха.Ми­с­лех, че ще тря­б­ва да вли­зам от ка­би­нет на ка­би­нет и все­ки ще ме пре­п­ра­ща на дру­го мя­с­то, не съм оча­к­вал тол­ко­ва аде­к­ва­т­но про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние”, спо­де­ля мла­ди­ят мъж. Д-р До­н­чев ус­та­но­вя­ва, че има счу­п­ва­не на че­т­вър­та ме­та­кар­пал­на кост, по­ра­ди ко­е­то ве­д­на­га се на­ла­га опе­ра­ция. А д-р Явор Але­к­сан­д­ров я из­вър­ш­ва с ло­кал­на и про­во­д­на ане­с­те­зия. „Бях в пъл­но съ­з­на­ние по вре­ме на опе­ра­ци­я­та, имах въз­мо­ж­но­ст­та да на­б­лю­да­вам про­фе­си­о­на­ли­з­ма и ру­ти­на­та, с ко­я­то се слу­ч­ва­ше вси­ч­ко в за­ла­та. А са­мо ня­кол­ко ча­са по-къ­с­но, още съ­щия ден, ве­че мо­жех да се дви­жа спо­кой­но”, спом­ня си пре­жи­вя­ва­не­то Ивай­ло.

След на­п­ра­ве­на­та ин­тер­вен­ция, на дя­с­на­та ръ­ка на Ивай­ло е по­с­та­ве­на ги­п­со­ва ши­на, по­ра­ди ко­е­то се на­ла­га бол­ни­чен, но ка­з­ва, че не усе­ща бол­ка и се чу­в­с­т­ва до­б­ре. На­дя­ва се по-бър­зо да ми­не пе­ри­о­дът на въз­с­та­но­вя­ва­не и след сва­ля­не­то на ги­п­са съ­що да ня­ма ус­ло­ж­не­ния.

„По­ня­ко­га на пръв по­г­лед не­що мал­ко и дре­б­но мо­же да пре­ди­з­ви­ка се­ри­о­з­ни про­б­ле­ми, осо­бе­но ако не взе­меш на­в­ре­ме пра­вил­ни­те ре­ше­ния. За­то­ва съм бла­го­да­рен за ме­ди­цин­с­ка­та по­мощ  и за ця­ло­то вни­ма­ние и от­но­ше­ние на до­к­то­ри­те”, ка­з­ва с ус­ми­в­ка Ивай­ло. И не на по­с­ле­д­но мя­с­то той им по­же­ла здра­ве, за да по­ма­гат на па­ци­ен­ти­те си и да уп­ра­ж­ня­ват про­фе­си­я­та си още дъл­ги го­ди­ни.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *