ВОДАТА ДО ЗАВОД “ТЕРЕМ” – НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ

В отговор на питане на общинския съветник Десислава ПЕТРОВА

Во­да­та от об­ще­с­т­ве­на­та че­ш­ма до за­во­да „ТЕ­РЕМ – Хан Крум” е спря­на по­ра­ди вло­ше­ни ми­к­ро­би­о­ло­ги­ч­ни по­ка­за­те­ли.

То­ва обя­с­ни на последната се­сия на Об­щин­с­кия съ­вет кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров в от­го­вор на пи­та­не на об­щин­с­кия съ­ве­т­ник Де­си­с­ла­ва Пе­т­ро­ва. Во­да­та от об­ще­с­т­ве­на­та че­ш­ма до во­ен­ния за­вод се за­х­ран­ва от дъл­бок сон­даж, кой­то е со­б­с­т­ве­ност на об­щи­на Тър­го­ви­ще. След про­вер­ка на  Ре­ги­о­нал­на здра­в­на ин­с­пе­к­ция в края на 2017 г. е спря­на по­ра­ди на­ли­чие на ми­к­ро­ор­га­ни­з­ма „псе­в­до­мо­нас ае­ру­ги­но­за”.

Пре­д­по­ла­га се, че на­ли­чи­е­то на ба­к­те­ри­я­та се дъл­жи на фа­к­та, че во­да­та от сон­да­жа се съ­би­ра в ре­зер­во­ар и за­с­то­я­ва там пре­ди да сти­г­не до че­ш­ма­та по во­до­п­ро­во­д­ни тръ­би. При­по­м­ня­ме, че вси­ч­ки те­ре­ни око­ло сон­да­жа са ча­с­т­ни, раз­про­да­де­ни още през 2006 г. Ре­зер­во­а­рът и тръ­бо­п­ро­во­дът се на­ми­рат на те­ри­то­ри­я­та на за­во­да и ре­ал­но до­с­тъ­път до во­до­и­з­то­ч­ни­ка е ог­ра­ни­чен. По та­зи при­чи­на Об­щи­на Тър­го­ви­ще е из­п­ра­ти­ла за­пи­т­ва­не до уп­ра­ви­те­ля на „ТЕ­РЕМ” ка­к­ва е въз­мо­ж­но­ст­та об­ще­с­т­ве­ни­ят до­с­тъп до ми­не­рал­на­та во­да да бъ­де въз­с­та­но­вен. От за­во­да са обя­с­ни­ли, че ре­зер­во­а­рът ве­че е из­чи­с­тен и де­зин­фе­к­ци­ран, но е не­об­хо­ди­ма и по­д­мя­на на тръ­бо­п­ро­во­да от не­го до че­ш­ма­та. То­ва ще се слу­чи при на­ли­чие на фи­нан­сов ре­сурс от тя­х­на стра­на.

Об­щи­на Тър­го­ви­ще не мо­же да се раз­по­ре­ж­да и из­вър­ш­ва ка­к­ви­то и да е дей­с­т­вия на те­ри­то­ри­я­та на за­во­да, ко­я­то е със спе­ци­а­лен ре­жим и е дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност, а съ­се­д­ни­те те­ре­ни, ка­к­то бе­ше по­со­че­но, са ча­с­т­ни от бли­зо 12 го­ди­ни. Че­ш­ма­та ще бъ­де пу­с­на­та са­мо след из­вър­ш­ва­не на про­би, чи­и­то ми­к­ро­би­о­ло­ги­ч­ни ре­зул­та­ти са в нор­ми­те.

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *