БОЛЕН ЗДРАВ КАРА

Пе­шо слу­ша но­ви­ни­те и ка­к­то ви­на­ги след ка­то те свър­шат той е още по-обър­кан, не­що нор­мал­но за не­го и за по-го­ля­ма­та част от бъл­гар­с­кия на­род.

Ето на, то­ку що ед­ни со­ци­о­ло­зи на­у­ч­но до­ка­за­ха, че в Бъл­га­рия хо­ра­та се чу­в­с­т­ва­ли не­си­гур­ни. Не­що, ко­е­то и без да е со­ци­о­лог, Пе­шо го знае. Да ама, пак спо­ред тия со­ци­о­ло­зи, пре­с­тъ­п­ле­ни­я­та в Бъл­га­рия трай­но спа­да­ли и от тях стра­да­ли ня­ка­к­ви ни­що и ни­ка­к­ви 2% от на­се­ле­ни­е­то. И ние за ед­ни ни­що и ни­ка­к­ви 2% сме тръ­г­на­ли да пи­с­ка­ме, че и вла­ст­та да сва­ля­ме. От дру­га стра­на, ка­то се раз­ми­с­лиш…Абе, ка­к­ва пре­с­тъ­п­ност има­ме ние в Бъл­га­рия. Ке­ка­ва! До­ка­то го хва­нат и още на пър­во­то за­се­да­ние на съ­да я с па­те­ри­ци, я с ин­ва­ли­д­на ко­ли­ч­ка, я на но­сил­ка….са­мо в ко­в­чег не са ги но­си­ли. Да им се чу­диш на тия мъ­же, яки ка­то би­ко­ве, как за по-мал­ко от 24 ча­са ги съ­ба­рят та­ки­ва те­ж­ки бо­ле­с­ти, че ба­би­те да бър­шат очи пред те­ле­ви­зо­ри­те и да по­д­с­мър­чат за тия „до­б­ри мом­че­та”, къ­де­то са ги по­мъ­к­на­ли ни жи­ви, ни ум­ре­ли по съ­ди­ли­ща­та.  Има­ше на­в­ре­ме­то един юнак, кой­то вле­зе в съ­да с по­мо­щ­та на па­те­ри­ци. То­ч­но след ня­кол­ко ча­са из­бя­га от там. Да­же и па­те­ри­ци­те не си при­б­ра. Еди­ният от Мар­ги­ни­те го ка­ра­ха на ин­ва­ли­д­на ко­ли­ч­ка. На дру­гия ден го ви­дя­ха жив и здрав да пла­жу­ва в един ба­ро­в­с­ки плу­вен ком­п­лекс. Бра­тя Га­ле­ви пък тол­ко­ва бя­ха бол­ни, че за­ми­на­ха на ле­че­ние…та­ка и не ка­за­ха къ­де и се на­ло­жи да ги из­дир­ват с Ин­тер­пол. Бе­зу­с­пе­ш­но, раз­би­ра се. Ед­ни пък, ка­то раз­б­ра­ха в съ­да ка­к­ви са ги вър­ши­ли, из­па­д­на­ха в те­ж­ка де­п­ре­сия и бя­ха из­п­ра­те­ни на ле­че­ние. За тя­х­на сме­т­ка, на Ка­ри­би­те.  Ха, вър­ви че имай до­ве­рие на та­ки­ва пре­с­тъ­п­ни­ци. Чу­дя се как не са вди­г­на­ли и те един па­ла­т­ков ла­гер и да ис­кат пра­ви­тел­с­т­во­то да оси­гу­ри пра­во­то им на без­п­ла­т­но ле­че­ние след по­ре­д­но­то до­ка­за­но пре­с­тъ­п­ле­ние.

Хо­ра сме все пак. Ка­то об­щин­с­кия съ­ве­т­ник Бен­чо Бен­чев, кой­то след ка­то го аре­с­ту­ва ис­тан­бул­с­ка­та по­ли­ция, със съл­зи на очи за­я­ви, че ня­мал ни­що об­що с Ми­тьо Очи­те, а чи­с­то и про­с­то от до­б­ро сър­це по­мо­г­нал на един бо­лен чо­век да оти­де да се ле­ку­ва. Ми­тьо Очи­те е бол­ният, да не се обър­ка­те.” Аз съм по­с­тъ­пил ка­то чо­век, не мо­га да от­ка­жа на един бо­лен да го пре­во­зя до­ня­къ­де, раз­би­ра­те ли? Не зна­ех, че го из­дир­ва Ин­тер­пол. Ако зна­ех, ни­ко­га ня­ма­ше да го взе­ма, ма­кар че бе­ше в  бол­но съ­с­то­я­ние та­ко­ва”. След  та­зи тол­ко­ва чо­ве­ш­ка и емо­ци­о­нал­на из­по­вед, Бен­чев за­я­ви, че се чу­в­с­т­вал омер­зен и се гъ­т­на. Бо­лен. И го пу­с­на­ха ве­д­на­га да се ле­ку­ва. И ня­как си по­к­рай шу­ма око­ло т.н. пре­с­тъ­п­ни­ци и на хо­ра­та, и на про­ку­ра­ту­ра­та не­з­най­но за­що им се гу­бят ед­ни дру­ги пре­с­тъ­п­ни­ци. Жи­ви,здра­ви с чер­ве­ни бу­з­ки и де­мон­с­т­ри­ра­щи до­бър стан­дарт на жи­вот за слу­жи­те­ли на Хи­по­к­ра­та. За­що­то тия ме­ди­цин­с­ки за­к­лю­че­ния и ди­а­г­но­зи не ги пи­ше ба­ба Фа­т­ме- вра­ч­ка­та  или де­вин­с­кия хо­джа.Са­мо та­ри­фа не са пу­б­ли­ку­ва­ли.

А пък мо­же и да са я пу­б­ли­ку­ва­ли, ама про­да­ж­ни­те жур­на­ли­с­ти да не са я на­п­ра­ви­ли до­с­то­я­ние на на­ро­да.  И чо­век за­по­ч­ва да се чу­ди къ­де свър­ш­ва ор­га­ни­зи­ра­на­та пре­с­тъ­п­ност и къ­де за­по­ч­ва дру­га­та, на тия с ди­а­г­но­зи­те. Не ка­з­вам ме­ди­цин­с­ка­та, за­що­то там ра­бо­тят мно­го до­с­той­ни за ува­же­ние хо­ра и не тря­б­ва да сла­га­ме вси­ч­ки в кю­па.

Ма­кар че сме чу­ва­ли по­го­вор­ка­та за ка­ца­та с ме­да и лъ­жи­ца­та с….ка­т­ра­на. А ние сто­им ка­то иди­о­ти,бър­ка­ме си в но­са и се чу­дим: пре­с­тъ­п­но­ст­та ли ни е бол­на или ние ка­то об­ще­с­т­во?!

Йордан Минчев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *