АРТЕЯ – 10 ГОДИНИ ЛЮБОВ, ТВОРЧЕСТВО, ВДЪХНОВЕНИЕ И ЦВЕТОВЕ

Шко­ла за изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во „АР­ТЕЯ” – Тър­го­ви­ще с ръ­ко­во­ди­тел Не­ли Чо­ла­ко­ва от­бе­ля­за своя 10-го­ди­шен юби­лей. До­ма­кин на ро­ж­де­ния ден бе Арт-га­ле­ри­я­та на Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов”, а в при­съ­с­т­ви­е­то на мно­же­с­т­во го­с­ти, въз­пи­та­ни­ци на Шко­ла­та и офи­ци­ал­ни ли­ца ор­га­ни­за­то­ри­те при­ве­т­с­т­ва­ха вси­ч­ки с „до­б­ре до­ш­ли”.

Ри­сун­ки и про­е­к­ти на де­ца и мла­де­жи по­с­ре­ща­ха по­се­ти­те­ли­те още от фо­а­йе­то на би­б­ли­о­те­ка­та, а об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков, кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров и се­к­ре­та­рят на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва по­д­не­со­ха бу­ке­ти на Не­ли Чо­ла­ко­ва и из­ра­зи­ха гор­до­ст­та си от та­лан­та и тру­до­лю­би­е­то на де­ца­та. Към мо­мен­та в Шко­ла­та ри­су­ват ху­до­ж­ни­ци от 4 до 19 го­ди­ни, а в че­ти­ри де­т­с­ки гра­ди­ни има из­не­се­но обу­че­ние. По по­вод 10-го­ди­ш­ния твор­че­с­ки юби­лей „Ар­тея” ор­га­ни­зи­ра и про­ве­де кон­курс за де­т­с­ка ри­сун­ка. Три­те най-до­б­ри ри­сун­ки и те­х­ни­те ав­то­ри бя­ха от­ли­че­ни със спе­ци­ал­ни на­гра­ди. Елис Ер­джа­но­ва, Мер­вин Ъшък и Ива Да­не­ва по­лу­чи­ха въз­мо­ж­но­ст­та да по­се­ща­ват без­п­ла­т­но уро­ци­те в Шко­ла­та в про­дъл­же­ние на ед­на го­ди­на. А ка­к­во спо­де­ли Не­ли Чо­ла­ко­ва за чи­та­те­ли­те на „Зна­ме” – в сле­д­ва­щи­те ре­до­ве.

-Шко­ла­та е съ­з­да­де­на то­ч­но на 6-ти ав­густ – Пре­об­ра­же­ние,със си­гур­ност та­зи сим­во­ли­ка има зна­че­ние и не е слу­чай­на. Ти си ху­до­ж­ник, пе­да­гог и ме­ни­джър на „Ар­тея”, как то­ва пре­о­бър­на и про­ме­ни жи­во­та ти в по­с­ле­д­ни­те 10 го­ди­ни?

-Съ­в­сем на­с­ко­ро ус­та­но­вих, че то­ч­но на то­зи пра­з­ник е съ­з­да­де­на Шко­ла­та, ко­е­то мно­го ме из­не­на­да в по­ло­жи­те­лен план. На­и­с­ти­на мо­га да ка­жа, че те­зи 10 го­ди­ни пре­о­бър­на­ха, пре­о­с­ми­с­ли­ха и на­ре­ди­ха жи­во­та ми по раз­ли­чен на­чин. Ща­с­т­ли­ва съм, че имам въз­мо­ж­но­ст­та да пре­по­да­вам на де­ца, да ри­су­вам и пра­вя то­ва, ко­е­то ми до­с­та­вя най-го­ля­мо удо­вол­с­т­вие. Ви­на­ги съм ис­ка­ла да по­ма­гам на де­ца­та и мла­де­жи­те за тя­х­но­то ли­ч­но­с­т­но раз­ви­тие, за то­ва, ко­е­то ме­ч­та­ят в об­ла­ст­та на изо­б­ра­зи­тел­но­то из­ку­с­т­во.Ра­бо­та­та и на­т­ру­па­ни­ят опит в Ре­ги­о­нал­ния ин­с­пе­к­то­рат по об­ра­зо­ва­ние и об­щин­с­ка­та шко­ла по изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во мно­го ми по­мо­г­на­ха при съ­з­да­ва­не­то на „Ар­тея”, ро­ди­те­ли­те на де­ца­та съ­що ме по­д­к­ре­пи­ха, за да бъ­дем ка­то един ор­га­ни­зъм и ед­но се­мей­с­т­во. Тук е мо­мен­тът да из­ка­жа бла­го­дар­ност и на мо­и­те учи­те­ли, от ко­и­то съм по­лу­чи­ла не мал­ко зна­ния – Сто­ян Мом­чи­лов, Ве­сел­ка Ма­джа­ро­ва, Ки­рил Ба­тем­бер­г­с­ки и Па­в­ли­на Бе­ле­ва.

-Вся­ка го­ди­на уча­с­т­ва­те в раз­ли­ч­ни на­ци­о­нал­ни и ме­ж­ду­на­ро­д­ни кон­кур­си, от ко­и­то ви­на­ги има­те ин­ди­ви­ду­ал­ни и ко­ле­к­ти­в­ни ме­да­ли и на­г­ра­ди. Ос­вен то­ва по­д­го­т­вяш аби­ту­ри­ен­ти, кан­ди­да­т­с­т­ва­щи с та­зи спе­ци­фи­ч­на ма­те­рия. Част от тях са сту­ден­ти не са­мо в Бъл­га­рия, но и в чу­ж­би­на, дру­ги пък ве­че за­вър­ши­ха и ра­бо­тят.

-Та­ка е. За то­зи 10-го­ди­шен пе­ри­од има­ме об­що 351 на­г­ра­ди, сред ко­и­то два су­пер зла­т­ни ме­да­ла, 14 ко­ле­к­ти­в­ни на­г­ра­ди, 13 спе­ци­ал­ни от­ли­чия и мно­го дру­ги. То­ва е оцен­ка за на­шия труд, до­пъл­ни­тел­но сти­му­ли­ра де­ца­та да се раз­ви­ват, да се тру­дят, да да­ват най-до­б­ро­то от се­бе си, не­за­ви­си­мо да­ли го пра­вят ка­то хо­би или са ре­ши­ли да се за­ни­ма­ват с то­ва за в бъ­де­ще. Гор­дея се с вси­ч­ки­те си въз­пи­та­ни­ци. Ра­до­с­т­на съм, че мо­га да ви­дя ня­кои от тях ве­че ре­а­ли­зи­ра­ни, а дру­ги ус­пе­ш­но тръ­г­на­ли по то­зи път, че по ня­ка­къв на­чин съм до­при­не­с­ла за те­х­ния по­лет. До­вол­на съм, че те мно­го се тру­ди­ха и ус­пя­ха да раз­гър­нат по­тен­ци­а­ла си. Ка­к­то ка­з­ват: „Най-до­б­ри­ят учи­тел е то­зи, кой­то е за­д­ми­нат от уче­ни­ци­те си”.

-Ка­то ед­но го­ля­мо твор­че­с­ко се­мей­с­т­во ка­к­во си по­же­ла­х­те с вси­ч­ки ар­тей­че­та за сле­д­ва­щия юби­лей?

-На пър­во мя­с­то – здра­ве! Да раз­ши­ря пе­да­го­ги­че­с­кия съ­с­тав на Шко­ла­та, съ­з­да­вай­ки екип от еди­но­ми­с­ле­щи спе­ци­а­ли­с­ти в име­то на та­лан­та на де­ца­та и мла­ди­те хо­ра.

Ин­тер­вю и снимки Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *