С церемония „Първа копка“ започна ремонтът на Детска градина №7 „Снежанка“

С церемония „Първа копка” на 07.08.2018 г. започна ремонтът на Детска градина №7 „Снежанка“ в гр. Търговище.

Обектът се реализира по Проект:  BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Кметът на Общината д-р Дарин Димитров, Антония Радева от фирмата-изпълнител – “Ивелинстрой” ЕООД и г-жа Даниела Райкова – директор на детската градина, символично направиха първа копка. На церемонията, която дава старт на строителните дейности по ремонта на детската градина, присъстваха народният представител д-р Венка Стоянова, областният управител Митко Стайков, представители на ръководството на Община Търговище, общински съветници, екипът за управление на проекта, представители на фирмите-изпълнители и институции, служители от общинска администрация, граждани и журналисти.

В  рамките на дейностите по проекта ще бъде извършен  основен ремонт, цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата. Ремонтните дейности  включват: конструктивно укрепване на сградата; цялостен ремонт на покрива, върху който ще се монтират 6 бр. слънчеви колектори, за захранване на бойлер за топла вода; полагане на топлоизолация и минерална мазилка; подмяна на дограма; подмяна на настилки и покрития по стени и тавани; цялостен ремонт на санитарните възли; рампи за инвалиди; изграждане на нова актова зала и нов физкултурен салон; озеленяване и облагородяване на двора; изграждане на нови детски площадки и др.

Бюджетът, предвиден за строителните работи в детската градина, възлиза на 1 209 664,70 лв., без ДДС, а за оборудване и обзавеждане – 169 744,73  лв. без ДДС.  Срокът за приключване на дейностите по проекта е май 2019 г.

Проектът се изпълнява по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *