РОДИТЕЛСКА ОРГАНИЗАЦИЯ “ЗАЕДНО ЗА ДЕЦАТА НА ТЪРГОВИЩЕ” ПОДАРИ НОВ ЕКОКЪТ НА ТЪРГОВИЩЕНЦИ

Нов еко­кът за от­дих по­да­ри­ха на тър­го­ви­щен­ци ро­ди­те­ли­те от Ро­ди­тел­с­ка ор­га­ни­за­ция „За­е­д­но за де­ца­та на Тър­го­ви­ще”. Той се на­ми­ра в кв. „За­пад 3″, по по­ре­чи­е­то на р. „Си­ва”.

В зе­ле­но­то про­с­т­ран­с­т­во ве­че се раз­зе­ле­ня­ват 50 то­по­ли, за­са­де­ни от до­б­ро­вол­ци през ме­сец де­кем­в­ри 2017 го­ди­на. На раз­по­ло­же­ние на гра­ж­да­ни­те там ве­че са по­с­та­ве­ни и пей­ки и ма­си за от­дих, ка­к­то и кра­си­ви су­ве­ни­ри и та­бе­ли с еко­по­с­ла­ния, из­ра­бо­те­ни от де­ца. Но­во­то зе­ле­но мя­с­то за сре­ща с при­ро­да­та бе­ше офи­ци­ал­но от­к­ри­то в съ­бо­та (28.07.2018 г.). Отец Сла­в­чо Про­да­нов от­с­лу­жи тър­же­с­т­ве­на ли­тур­гия и бла­го­с­ло­ви къ­та и при­съ­с­т­ва­щи­те.

За до­б­ро­то на­с­т­ро­е­ние на го­с­ти­те се по­г­ри­жи гай­да­рят от Омур­таг чи­чо Ла­зар. За де­ца­та има­ше пре­д­ви­де­ни мно­го иг­ри на от­к­ри­то- фе­дер­бал, об­ръ­чи, то­п­ки, ри­су­ва­не. На от­к­ри­ва­не­то при­съ­с­т­ва­ха де­ца и ро­ди­те­ли­те от Ро­ди­тел­с­ка­та ор­га­ни­за­ция “За­е­д­но за де­ца­та на Тър­го­ви­ще”, по­т­ре­би­те­ли от Ком­п­ле­к­са за пси­хи­ч­но – здра­в­ни гри­жи в об­щ­но­ст­та” в кв. „Бряг, ка­к­то и го­с­ти от гра­да и квар­та­ла. Еко­п­ро­с­т­ран­с­т­во­то бе­ше за­ле­се­но и обо­ру­д­ва­но и бла­го­да­ре­ние на про­ект „За­са­ди дър­во или пла­ти”, ре­а­ли­зи­ран от Ро­ди­тел­с­ка­та ор­га­ни­за­ция. Цел на про­е­к­та бе­ше да се про­во­ки­ра еко­ми­с­ле­не­то в гра­ж­да­ни­те на Тър­го­ви­ще.

Той бе­ше с про­дъл­жи­тел­ност 9 ме­се­ца и бла­го­да­ре­ние на не­го бя­ха ре­а­ли­зи­ра­ни ре­ди­ца ини­ци­а­ти­ви, сред ко­и­то за­ле­си­тел­на ак­ция, еко­ф­ла­ш­моб, хе­па­нинг, съ­з­да­ва­не на еко­п­ро­с­т­ран­с­т­во за от­дих. С из­п­ра­ща­не на клип, през ме­се­ци­те от де­кем­в­ри до май 2017- 2018 го­ди­на сто­ти­ци тър­го­ви­щен­ци, пре­д­п­ри­я­тия, ин­с­ти­ту­ции, учи­ли­ща, чи­та­ли­ща и клу­бо­ве, бя­ха пре­ди­з­ви­ка­ни да се вклю­чат в про­е­к­та ка­то на­п­ра­вят из­бор, до­б­ро­вол­но и от­го­вор­но – да за­са­дят дър­во, в со­б­с­т­ве­ния си двор, в спе­ци­ал­но от­ре­де­ни за цел­та об­щин­с­ки пло­щи или да пла­тят сим­во­ли­ч­на су­ма по да­ри­тел­с­ка сме­т­ка, сре­д­с­т­ва­та от ко­я­то ще се из­по­л­з­ват за из­г­ра­ж­да­не на къ­то­ве за от­дих. Цел­та бе­ше да се въ­в­ле­кат по­ве­че гра­ж­да­ни с от­го­вор­ност към чи­с­то­та­та на въз­ду­ха и по-зе­ле­на гра­д­с­ка сре­да. За да на­п­ра­вим Тър­го­ви­ще по- чист и до­бър за жи­вот!

Про­ект „За­са­ди дър­во или пла­ти” се осъ­ще­с­т­ви бла­го­да­ре­ние на со­ци­ал­но от­го­вор­на­та ини­ци­а­ти­ва на Лидл Бъл­га­рия “Ти и Lidl за по-до­бър жи­вот”, в пар­т­ньор­с­т­во­то с Фон­да­ция „Ра­бо­тил­ни­ца за гра­ж­дан­с­ки ини­ци­а­ти­ви” и Бъл­гар­с­ки да­ри­тел­с­ки фо­рум. Про­е­к­тът бе­ше по­д­к­ре­пен и от Об­щи­на Тър­го­ви­ще и об­щин­с­ка фир­ма „Фло­ра”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *