НЕ МОЖЕ БЕЗНАКАЗАНОСТТА ДА ПРОДЪЛЖАВА!

Де­пу­та­ти­те пре­до­с­та­ви­ха па­п­ка със си­г­на­ли от ра­бо­те­щи в Хол­дин­га, ко­и­то из­ра­зя­ват не­до­вол­с­т­во от ре­ди­ца въ­т­ре­ш­ни по­ря­д­ки в дру­же­с­т­во­то, ви­зи­ра­щи не­с­вър­ше­на­та ра­бо­та на мно­го от кон­т­ро­ли­ра­щи­те ин­с­ти­ту­ции, пре­дим­но на ме­с­т­но ни­во.

Г-жа Ме­х­ме­до­ва на­зо­ва цял спи­сък от сму­ща­ва­щи об­с­то­я­тел­с­т­ва в три на­п­ра­в­ле­ния,  ка­са­е­щи от­но­ше­ни­е­то към ра­бо­т­ни­ци­те: не­б­ла­го­п­ри­я­т­на тру­до­ва сре­да, не­ре­г­ла­мен­ти­ра­но ра­бо­т­но вре­ме, не­из­п­ла­ща­не на тру­до­ви­те въз­на­г­ра­ж­де­ния в срок, не се връ­ч­ват за­по­ве­ди за на­пу­с­ка­не, за­ли­ча­ват се бол­ни­ч­ни ли­с­та, при­к­ри­ват се ня­кои тру­до­ви зло­по­лу­ки.

Дру­га част от си­г­на­ли­те са за не­до­б­ро­то в мно­го слу­чаи ка­че­с­т­во на хра­на­та, по­ра­ди ко­е­то не­ря­д­ко ра­бо­т­ни­ци­е­те са при­ну­де­ни да си но­сят хра­на от вкъ­щи. Още си­г­на­ли ка­са­ят не­из­дъл­же­ни­те су­ми към до­с­та­в­чи­ци­те „Ми­зия Милк”, на сла­д­кар­с­ки из­де­лия, ф.”ЯС­КА” и др. Раз­би­ра се, то­ва са са­мо мал­ка част от про­б­ле­ми­те, кон­цен­т­ри­ра­ли в се­бе си мъ­ка­та и про­те­с­та  на хо­ра­та,  а в то­зи Хол­динг има още мно­го се­ри­о­з­ни и не­на­зо­ва­ни въ­п­ро­си, ко­и­то ча­кат сво­е­то ре­ше­ние.За да спо­де­ли сво­е­то ли­ч­но не­до­вол­с­т­во на пре­с­кон­фе­рен­ци­я­та бе­ше до­шъл и шо­фьо­рът Кя­зим Ах­ме­дов, част от чи­е­то изя­в­ле­ние по­ме­с­т­ва­ме по-до­лу. За ка­к­во ста­ва въ­п­рос?

Г-н Та­нер Али раз­ка­за пре­ди­с­то­ри­я­та в хро­но­ло­ги­чен ред, за да се сти­г­не до то­зи бри­финг. Още през м.май той на­п­ра­вил сре­ща с ди­ре­к­то­ри­те на три­те за­во­да и по­с­та­вил пред тях про­б­ле­ми­те на те­х­ни­те слу­жи­те­ли на при­ем­ни­те  на де­пу­та­ти­те отДПС, ка­к­то и пред дру­ги ин­с­тан­ции/ пред ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Об­щи­на­та, пред об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел и др./

Ди­ре­к­то­ри­те из­ра­зи­ли раз­би­ра­не и уве­ри­ли, че Цен­т­ра­ла­та на стъ­к­лар­с­кия хол­динг в Тур­ция съ­що ще бъ­де уве­до­ме­на и сво­е­в­ре­мен­но ще бъ­дат взе­ти мер­ки от­но­с­но на­ру­ше­но­то за­ко­но­да­тел­с­т­во, не­до­б­ро­то хра­не­не, ус­ло­ви­я­та на труд и др. С про­б­ле­ми­те, в пи­с­мен вид, Та­нер Али за­по­з­нал и ог­ла­вя­ва­щи­те Хол­дин­га на най-ви­со­ко ни­во с мол­ба за сре­ща, но до то­зи мо­мент по­т­вър­ж­де­ние за та­ка­ва сре­ща в Тур­ция не е по­лу­че­но. -В съ­що­то вре­ме жал­би­те про­дъл­жа­ват, пре­це­ни­х­ме, че е вре­ме об­ще­с­т­ве­но­ст­та да бъ­де уве­до­ме­на, за­що­то не мо­же без­на­ка­за­но­ст­та да про­дъл­жа­ва- ка­за­ха два­ма­та де­пу­та­ти, и чрез ме­ди­и­те от­п­ра­ви­ха въ­п­ро­са- къ­де са ин­с­ти­ту­ци­и­те? Къ­де е кон­т­ро­лът на Ди­ре­к­ция Ин­с­пе­к­ция по тру­да, наТП на НОИ, на ТП на НАП, на Об­ла­с­т­на­та ди­ре­к­ция по бе­зо­па­с­ност на хра­ни­те, на КНСБ, на ОД на МВР, уве­до­мен е и ом­бу­д­с­ма­нът на Ре­пу­б­ли­ка­та Мая Ма­но­ло­ва. И един та­къв въ­п­рос, кой­то с го­ди­ни се ко­мен­ти­ра сред на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни-за­що го­ля­ма част от ра­бо­те­щи­те тук са на­з­на­че­ни не от Тър­го­ви­щ­ко/ ре­ги­о­на с про­дъл­жа­ва­ща ре­кор­д­на без­ра­бо­ти­ца в ня­кои от не­го­ви­те об­щи­ни/, а се пре­д­по­чи­тат ра­бо­т­ни­ци и слу­жи­те­ли от Раз­г­рад, Си­ли­с­т­ра, Шу­мен, Ру­се?! На­ше за­дъл­же­ние, ка­то на­ро­д­ни пре­д­с­та­ви­те­ли от ДПС, е да на­б­лю­да­ва­ме то­зи про­цес и при все­ки си­г­нал да ре­а­ги­ра­ме в за­щи­та ин­те­ре­си­те на ра­бо­те­щи­те в стъ­к­лар­с­кия хол­динг, ка­за­ха още Ме­х­ме­до­ва и Али и из­тъ­к­на­ха, че не­ре­д­но­с­ти­те тук са го­ле­ми, но хо­ра­та се стра­ху­ват от­к­ри­то да го­во­рят, за да не си за­гу­бят ра­бо­та­та. Един от пре­с­т­ра­ши­ли­те се да си ка­же ог­ром­на­та мъ­ка и не­до­вол­с­т­во бе при­съ­с­т­ва­щи­ят на бри­фин­га Кя­зим Ах­ме­дов, кой­то спо­де­ли, че ра­бо­ти  ка­то шо­фьор / от 5 ча­са су­т­рин­та до 21 ча­са ве­чер­та/.По­с­тъ­пил с ус­та­на­та уго­вор­ка, че ще му  бъ­де из­п­ла­ща­но за ин­з­вън­ре­ден труд, но впо­с­ле­д­с­т­вие ка­за­ли, че ни­що не му дъл­жат. Пак от джо­ба си, през яну­а­ри и фе­в­ру­а­ри, по сте­че­ние на об­с­то­я­тел­с­т­ва­та, той за­ре­ж­дал с го­ри­во бу­со­ве­те/ за око­ло 1000 лв./, та­зи су­ма съ­що не му е из­дъл­же­на, за май и юни съ­що не е по­лу­чил за­п­ла­та­та си. И още куп дру­ги не­ре­д­но­с­ти из­тъ­к­на по­тър­пе­в­ши­ят Ах­ме­дов, ко­и­то ка­са­ят и мно­го дру­ги не­го­ви ко­ле­ги, но хо­ра­та си мъл­чат, страх ги е, че ще си за­гу­бят ра­бо­та­та, по­т­вър­ди и той. Не мо­жем по­ве­че да мъл­чим и да ча­ка­ме, за­с­та­ва­ме пред Вас с ли­ца­та си и тър­сим спра­ве­д­ли­вост и чо­ве­ш­ки пра­ва за ра­бо­те­щи­те в Ши­ше Джам, за не­ре­д­но­с­ти­те въз­на­ме­ря­ва­ме да си­зи­ра­ме и Про­ку­ра­ту­ра­та, ако в най-ско­ро вре­ме ин­с­ти­ту­ци­и­те не се за­д­ви­жат и не вля­зат в кон­т­рол­ни­те си фун­к­ции.

Дър­жа­ва­та до­с­та­тъ­ч­но е на­п­ра­ви­ла за то­зи за­вод и той е длъ­жен да спа­з­ва не­й­но­то за­ко­но­да­тел­с­т­во, ка­те­го­ри­ч­ни бя­ха  два­ма­та ду­пу­та­ти с уве­ре­ни­е­то, че не­ща­та ня­ма да спрат до­тук, а ще про­дъл­жат, до­ка­то вся­ка ед­на от по­со­че­ни­те ин­с­ти­ту­ции не си свър­ши ра­бо­та­та и пра­ва­та и сво­бо­ди­те на тру­де­щи­те се в Тра­кия Глас Бъл­га­рия ЕАД  не бъ­дат въз­с­та­но­ве­ни и га­ран­ти­ра­ни. На пре­с­кон­фе­рен­ци­я­та при­съ­с­т­ва­ха още и зам.кме­тът Еми­не Яку­бо­ва и Ха­ти­дже Али­е­ва, пре­д­се­да­тел на Об­щин­с­кия съ­вет в Тър­го­ви­ще.

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *