НАД 20 МЕДАЛА ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА СК “ВАРИАНТ 5”

С пъл­на ко­ш­ни­ца ме­да­ли се за­вър­на­ха съ­с­те­за­те­ли­те на Спор­тен клуб по ори­ен­ти­ра­не „Ва­ри­ант 5″ – Тър­го­ви­ще от Дър­жа­в­но­то пър­вен­с­т­во по ко­ло­о­ри­ен­ти­ра­не Ста­ра За­го­ра.

В пър­вия ден от съ­с­те­за­ни­е­то зла­то за­во­ю­ва­ха Яна Или­е­ва/14/,Де­си­с­ла­ва Ди­мо­ва/35/ и Пе­тър То­до­ров/45/.Сре­бър­ни от­ли­чия спе­че­ли­ха Ка­ло­ян Пе­т­ров/16/,Цве­та Или­е­ва/20/,Ни­ко­лай Ко­лев/21/и Вла­ди­мир Ко­лев/35/.А брон­зо­ви ме­да­ли – Юлия Ге­ор­ги­е­ва/12/ и Бла­го­ве­с­та Пен­че­ва/45/.

 Че­т­вър­ти ста­на Ивай­ло Цо­нев/16/,а пе­та Бе­ти­на­Бо­не­ва/18/.

В дъл­га­та ди­с­тан­ция „Ва­ри­ант 5″ спе­че­ли 7 ме­да­ла: зла­то за Яна Или­е­ва/14/,Ка­ло­ян Пе­т­ров/16/,Ни­ко­лай Ко­лев/21/ и Мла­ден Джу­ли­ев/50/.Сре­б­ро за Пе­тър То­до­ров/45/ и бронз за Ивет Ата­на­со­ва/12/ и Цве­та Или­е­ва/20/.

При ща­фе­т­на­та на­д­п­ре­ва­ра съ­с­те­за­те­ли­те на тър­го­ви­щ­кия клуб от­но­во по­ка­за­ха бър­зи­на и уме­ния. Зла­т­ни ме­да­ли спе­че­ли­ха 14- го­ди­ш­ни­те мо­ми­че­та Еми­ли Але­к­сан­д­ро­ва,Ре­не­та Не­н­ко­ва и Яна Или­е­ва.,ка­к­то и 20- го­ди­ш­ни­те мо­ми­че­та Але­к­сан­д­ри­на Па­в­ло­ва,Бе­ти­на Бо­не­ва и Цве­та Или­е­ва.Сре­б­ро за 16 го­ди­ш­ни­те мом­че­та Ивай­ло Цо­нев,Да­ни Бо­нев и Ка­ло­ян Пе­т­ров.Брон­зо­ви ме­да­ли за 16-го­ди­ш­ни­те мо­ми­че­та в съ­с­тав:Пла­ме­на Хри­с­то­ва,Йо­ан­на Пе­т­ро­ва и Еле­на Или­е­ва.

Тре­ньо­рът на СК „Ва­ри­ант 5″ Пе­т­ран­ка Ан­ге­ло­ва по­з­д­ра­ви вси­ч­ки ме­да­ли­с­ти за ви­со­ки­те ре­зул­та­ти и им по­же­ла още ус­пе­хи за­на­пред.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *