ЗА ВЪЗХОДА И ПАДЕНИЕТО НА ТЪРГОВИЩКАТА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

На по­с­ле­д­на­та Об­щин­с­ка се­сия в Тър­го­ви­ще бе взе­то бо­ле­з­не­но­то ре­ше­ние за за­к­ри­ва­не на тър­го­ви­щ­ка­та ези­ко­ва гим­на­зия,а ко­га­то се за­к­ри­ва един ду­хо­вен храм на зна­ни­е­то, тру­д­но е да ос­та­неш без­раз­ли­чен.

Още по­ве­че, че Про­фи­ли­ра­на­та гим­на­зия за изу­ча­ва­не на чу­ж­ди ези­ци „Ми­т­ро­по­лит Ан­д­рей” бе ед­но от до­с­ти­же­ни­я­та за гра­да ни, с ко­е­то вси­ч­ки се гор­де­е­х­ме. По­м­ним, че  в пър­ви­те,в най-сил­ни­те й го­ди­ни тук се за­пи­с­ва­ха  най-бу­д­ни­те и спо­со­б­ни тър­го­ви­щ­ки де­ца, а по ус­пех на сво­и­те въз­пи­та­ни­ци шко­ло­то се на­ре­ж­да­ше в то­п­ли­с­та­та на 5-те най-до­б­ри ези­ко­ви гим­на­зии в стра­на­та, до­ри  пред те­зи в Со­фия и Ру­се. Не мо­гат да се от­ре­кат и уси­ли­я­та на мно­зи­на / уп­ра­в­ля­ва­щи, де­пу­та­ти, об­ще­с­т­ве­ни­ци по оно­ва вре­ме/ за съ­з­да­ва­не­то на то­зи храм на зна­ни­е­то. Ад­ми­ра­ции за вси­ч­ки тях! Но къ­де бя­ха съ­щи­те  те­зи хо­ра по­с­ле, ко­га­то не­ща­та се про­ме­ни­ха към ло­шо и стрем­г­ла­во тръ­г­на­ха на­до­лу, ко­га­то въ­зе­лът от про­б­ле­ми за­по­ч­на все по­ве­че да се за­п­ли­та, до­ка­то се­га по­с­ле­д­ва и ло­ги­ч­ни­ят край от вси­ч­ко то­ва…

За­що­то про­б­ле­ми­те в тър­го­ви­щ­ка­та ези­ко­ва не са ни­то от вче­ра, ни­то от днес. Как и за­що се сти­г­на до­тук? В емо­ци­о­нал­но­то си из­ка­з­ва­не на за­се­да­ни­е­то на Об­щин­с­кия съ­вет  на 27 юли, ог­ла­вя­ва­щи­ят об­ра­зо­ва­тел­на­та ко­ми­сия Да­мян Ива­нов из­ло­жи на­к­ра­т­ко при­чи­ни­те, до­ве­ли до то­зи факт, на ба­за на не­го­ви раз­го­во­ри с над 60 ду­ши с от­но­ше­ние по по­в­ди­г­на­тия въ­п­рос.

Из­тъ­к­на­та бе ли­п­са­та на ме­ни­джър­с­ко ръ­ко­во­д­с­т­во /пре­ка­ле­но ли­бе­рал­ни­ят по­д­ход на ди­ре­к­то­ра Ат.Ца­нев/, ли­п­са­та на про­е­к­ти за ук­ре­п­ва­не на ма­те­ри­ал­на­та ба­за и те­х­ни­че­с­ко­то обо­ру­д­ва­не на шко­ло­то, и най-ва­ж­ни­ят не­га­ти­вен фа­к­тор-до­пу­с­на­то­то от­с­тъ­п­ле­ние да бъ­дат раз­к­ри­ти ези­ко­ви па­ра­лел­ки в две­те тър­го­ви­щ­ки СУ. То­зи ком­п­лекс от фа­к­то­ри, ка­к­то и още ре­ди­ца су­бе­к­ти­в­ни при­чи­ни в по­со­ка еро­зи­ра­не пре­с­ти­жа на ези­ко­ва­та гим­на­зия,  до­ве­до­ха до пе­чал­ния факт-за сле­д­ва­ща­та уче­б­на го­ди­на да ня­ма дър­жа­вен при­ем в то­ва учи­ли­ще. След г-н Ива­нов, на за­се­да­ни­е­то го­во­ри и Ст.Стан­чев от РУО, кой­то по­д­ро­б­но при­по­м­ни ка­к­то сил­ни­те вре­ме­на , та­ка и при­чи­ни­те за стре­ми­тел­ния пад на гим­на­зи­я­та на­до­лу през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни, ко­га­то на­пу­с­кат учи­те­ли-ли­ч­но­с­ти, ди­с­ци­п­ли­на­та е под вся­ка­к­ва кри­ти­ка,за­ня­ти­я­та се во­дят на сту­ден­т­с­ки на­ча­ла и т.н. В край­на сме­т­ка, об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци си ка­за­ха те­ж­ка­та ду­ма и гла­су­ва­ха за за­к­ри­ва­не на учи­ли­ще­то. Тъ­ж­на кар­ти­на, чи­та­те­лю!…Се­га, при свър­шен факт, при­ка­з­ки и тъл­ку­ва­ния мно­го. Ос­та­ват оба­че въ­п­ро­си­те- за­що и кой до­пу­с­на то­ва край­но де­мо­ти­ви­ра­що об­с­то­я­тел­с­т­во-от­с­тъ­п­ле­ни­е­то с при­е­ма на ези­ко­ви па­ра­лел­ки в две­те тър­го­ви­щ­ки СУ? За­що ов­ре­ме не бя­ха на­п­ра­ве­ни пер­со­нал­ни, ка­д­ро­ви про­ме­ни от съ­о­т­ве­т­ни­те ком­пе­тен­т­ни ор­га­ни ? За­що, ко­га­то за­по­ч­на про­пу­к­ва­не­то и се ви­дя на­къ­де вър­вят не­ща­та,  не бе из­го­т­вен оз­д­ра­ви­те­лен план за оп­ти­ми­за­ция , за да бъ­де пре­се­чен на­в­ре­ме, още пре­ди го­ди­ни, сри­вът на то­ва учи­ли­ще? За­що, за­що…Ко­га­то ко­ла­та се пре­о­бър­не по на­на­до­л­ни­ще­то, пъ­ти­ща мн-о-го…Кой крив, кой прав, не­ка дру­ги съ­дят…

…След ме­сец и по­ло­ви­на от­но­во школ­с­ки­ят звъ­нец ще опо­ве­с­ти на­ча­ло­то на но­ва­та уче­б­на 2018/2019 г.Ще я за­по­ч­нем с  ед­но тър­го­ви­щ­ко шко­ло по-мал­ко. Жал­ко, мно­го мно­го жал­ко!…

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *