ЗАСИЛЕНИ ПРОВЕРКИ НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИ

За­си­ле­ни про­вер­ки на то­вар­ни­те ав­то­мо­би­ли и ав­то­бу­си­те се из­вър­ш­ват в ця­ла­та стра­на. Опе­ра­ци­я­та се про­ве­ж­да във вси­ч­ки дър­жа­ви член­ки на ев­ро­пей­с­ка­та ор­га­ни­за­ция на слу­ж­би­те на „Пъ­т­на по­ли­ция” – TISPOL.

В ак­ци­я­та уча­с­т­ват съ­що слу­жи­те­ли от „Кри­ми­нал­на” и „Ико­но­ми­че­с­ка” по­ли­ция, ка­к­то и пре­д­с­та­ви­те­ли на Из­пъл­ни­тел­на­та аген­ция “Ав­то­мо­бил­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция” при Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на тран­с­пор­та, ин­фор­ма­ци­он­ни­те те­х­но­ло­гии и съ­о­б­ще­ни­я­та.

По вре­ме на про­вер­ки­те по ме­то­да “ши­ро­ко­о­б­х­ва­тен кон­т­рол” се осъ­ще­с­т­вя­ва кон­т­рол за ва­ли­д­на за­дъл­жи­тел­на за­с­т­ра­хо­в­ка “Гра­ж­дан­с­ка от­го­вор­ност”, ка­к­то и за на­ли­чи­е­то на ви­не­тен сти­кер за по­л­з­ва­не на ре­пу­б­ли­кан­с­ки­те пъ­ти­ща.

Ос­но­в­ни­те при­чи­ни за въз­ни­к­на­ли­те ин­ци­ден­ти с уча­с­ти­е­то на то­вар­ни ав­то­мо­би­ли и ав­то­бу­си са не­с­па­з­ва­не от стра­на на во­да­чи­те на вре­ме за по­чи­в­ка, пре­ви­ша­ва­не на ско­ро­ст­та, упо­т­ре­ба на ал­ко­хол и упой­ва­щи ве­ще­с­т­ва, пре­воз на не­о­бе­зо­па­се­ни то­ва­ри, ка­к­то и пре­то­вар­ва­не­то на ав­то­мо­би­ли­те, со­чат из­во­ди­те от пре­ди­ш­ни по­до­б­ни опе­ра­ции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *