ЗАПОВЯДАЙТЕ!

На 28 ав­густ от 19,00 ч. пред Вас ще се пре­д­с­та­ви Те­а­т­рал­но-му­зи­ка­лен цен­тър-Кър­джа­ли, със спе­к­та­къ­ла “Ня­ма ме­с­та” от Емил Йо­то­в­с­ки.                                                      

Ре­жи­сьор- Гъ­лъб Бо­чу­ков;  сце­но­г­раф- Ни­ко­лай Ни­нов;  ху­до­ж­ник по ко­с­тю­ми­те -То­ми­а­на То­мо­ва-На­че­ва. Уча­с­т­ват: Мая Бе­жан­с­ка, Бо­ри­с­лав Хри­с­тов,Му­с­та­фа Ис­ма­ил, Кал­чо Ива­нов, Ели­ца За­ха­ри­е­ва, Ата­нас Ата­на­сов, Ад­ри­а­на Кън­че­ва, Бо­жи­дар Ге­ор­ги­ев. „Ня­ма ме­с­та” е ед­на иро­ни­ч­на и све­жа бъл­гар­с­ка ко­ме­дия на аб­сур­да, по­д­х­ра­не­на от ха­ра­к­те­ра на вре­ме­то, в ко­е­то жи­ве­ем. В ма­лък сел­с­ки хо­тел ,бли­зо до мо­ре­то,се сре­щат гру­пи хо­ра, ко­и­то жи­во­та тру­д­но би съ­б­рал. Хо­ра на ко­и­то ни­как не им е чу­ж­да ал­ч­но­ст­та, за­ви­ст­та, или глу­по­ст­та. Те са го­то­ви на вси­ч­ко. На­пи­са­на и изи­г­ра­на с мно­го чу­в­с­т­во за ху­мор,пи­е­са­та  ще пре­ди­з­ви­ка у ед­ни смях, у дру­ги раз­ми­съл, а мо­же би и мал­ко тъ­га.

Би­ле­ти за спе­к­та­къ­ла
“Ня­ма ме­с­та” на ТМЦ-Кър­джа­ли,
ще се пре­д­ла­гат на ка­са­та на те­а­тъ­ра  от 15 ав­густ.

Ка­са /ра­бо­т­но вре­ме

от 10.00ч. -16.00 ч./

Тел. за кон­та­к­ти:

Ро­ди­на Йор­да­но­ва -0878465557 Йор­дан­ка Цве­т­ко­ва – 0897319466.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *