ЕВРОДЕПУТАТЪТ АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ С ОТКРИТА ПРИЕМНА

Ев­ро­де­пу­та­тът Ан­гел Джам­ба­з­ки бе на ра­бо­т­но по­се­ще­ние в Тър­го­ви­ще. То­ва се слу­чи та­зи не­де­ля (29.07.2018 г.), ко­га­то бъл­гар­с­ки­ят пре­д­с­та­ви­тел в Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент от гру­па­та на Ев­ро­пей­с­ки­те кон­сер­ва­то­ри и ре­фор­ми­с­ти от­к­ри при­ем­на за гра­ж­да­ни.

На але­я­та пред Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър по­ли­ти­кът се сре­щ­на със свои сим­па­ти­зан­ти в Тър­го­ви­ще.

 Ос­но­в­на­та те­ма, по ко­я­то Ан­гел Джам­ба­з­ки раз­го­ва­ря с тър­го­ви­щен­ци бе „Бъл­гар­с­ки­ят на­ци­о­на­лен ин­те­рес  и бор­ба­та с двой­ни­те стан­дар­ти в ЕС. По­зи­ци­я­та на ЕКР”. Той спо­де­ли с при­съ­с­т­ва­щи­те сво­е­то мне­ние по те­зи въ­п­ро­си и офи­ци­ал­на­та по­зи­ция на гру­па­та, ко­я­то пре­д­с­та­в­ля­ва в Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент. Ев­ро­де­пу­та­тът ка­за, че е ва­ж­но да чу­ва мне­ни­е­то на хо­ра­та по те­зи въ­п­ро­си, за то­ва ор­га­ни­зи­ра та­ки­ва сре­щи в ця­ла­та стра­на.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *